MP satsar på våra järnvägar - nu och i framtiden

Ulf Flodin skriver om vikten av större satsningar på järnvägar i Sverige. Faktum är att satsningarna på järnvägen har ökat sedan MP kom in i regeringen. Dessa investeringar bör fortsätta på ett kraftfullt sätt, men då behöver vi få med oss fler partier, skriver Emma Berginger (MP).

Debatt 19 juli 2021 05:25
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Satsa på våra järnvägar" 13/7. 

Sedan Miljöpartiet kom in i regeringen har vi sett till att utöka medlen både för nyinvesteringar och underhåll av järnvägen. Nuvarande infrastrukturbudget omfattar 799 miljarder kronor – en ökning på 176,5 miljarder kronor jämfört med perioden 2018–2029.

Miljöpartiet hade gärna sett att de nya stambanorna för höghastighetståg hade finansierats utanför den ordinarie ramen för nationell plan. Men då det inte fanns en samsyn med våra samarbetspartier (S + C och L) kring detta, har vi accepterat att gå vidare med en finansiering inom ramen, för att inte äventyra projektet. 

Vi behöver nu komma vidare med redan beslutade etapper: Ostlänken, Göteborg-Borås, Lund-Hässleholm och övriga etapper. Därför har regeringen, i direktivet till Trafikverket för att ta fram ett förslag till nationell plan, varit tydliga med att samtliga etapper ska ingå i förslaget till nationell plan.

Vi ser precis som Flodin en stor potential i att bygga nya järnvägsbanor på pelare, både för att minska markintrång och möjliggöra ett snabbare utbyggnad av de nya stambanorna. Internationella erfarenheter visar att det går och att fördelarna är många.

Som Flodin nämner så finns det många regionala banor med investeringsbehov. För Miljöpartiet är det viktigt att järnvägen byggs ut och fungerar i hela landet, där de regionala banorna utgör en mycket viktig del. Men för att få utrymme att investera i fler regionala banor behöver fler partier vid förhandlingsbordet vara villiga att satsa på järnvägen.

Ämnen du kan följa