Ökad satsning på skolan är en god investering

Att inte ständigt driva kommunen med överskott innebär inte att man ”tömmer kommunens kassa”, ett osakligt påstående från S+M styret, skriver Linköpingslistan.

En ökad satsning på förskola/skola är en god investering som ger kommunen förutsättningar att vidmakthålla och stärka den kunskapsbaserade skattebasen och samtidigt erbjuda goda arbetsvillkor för både skolans personal och våra barn och ungdomar, skriver debattörerna.

En ökad satsning på förskola/skola är en god investering som ger kommunen förutsättningar att vidmakthålla och stärka den kunskapsbaserade skattebasen och samtidigt erbjuda goda arbetsvillkor för både skolans personal och våra barn och ungdomar, skriver debattörerna.

Foto: Tim Aro/TT

Debatt2023-12-29 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Vi säkerställer en fungerande välfärd" (23/12):

Linköpingslistans fokus är på sakfrågor. Står ett parti bakom en artikel debatterar vi mot partiet och väljer inte ut en person ur en grupp företrädare. Det är beklagligt att de som leder Linköpings kommun väljer ett sådant anslag i debatten.

S+M-styret utgår i sitt svar från att debatten gäller ett tillfälligt överskott. Faktum är att kommunen över tid årligen gått med stora överskott i verksamheten. Detta trots att man inte använt sig av en möjlig högre utdelningsnivå från kommunens bolag. Vi kan höja ambitionsnivån om man över tid kan se att skattepengarna inte används fullt ut.

Vi har inte argumenterat för att använda värdestegringar i värdepapper till att finansiera verksamheten; det är S+M:s eget påhitt. Vi skrev att de återkommande överskotten, i år 100 miljoner, de senaste tio åren sammanlagt över 1 miljard, borde användas till 150 nya tjänster. Att inte ständigt driva kommunen med överskott innebär inte att man ”tömmer kommunens kassa”, ett osakligt påstående från S+M styret.

Vi menar att samtidigt som budgetpolitiken är för stram på den sociala sidan, spenderar man friskt på andra håll och räds inte att där “tömma kommunens kassa”. Under året har vi bland annat påtalat åtta olika områden där kommunen kan effektivisera och spara:

* LL visade i en artikel 23/11 hur kommunen slösat med 125 miljoner i sex olika projekt. De missförhållanden vi tog upp kvarstår obesvarade från S+M-styret.

* Tinnisprojektet har en kostnadsram som är 250 miljoner för hög.

* Det läggs mycket stora resurser på att producera texter i kommunala program, planer och policys som sedan blir föga styrande för verksamheterna.

* Inom specifika verksamhetsområden visar jämförelser att andra kommuner är mer effektiva. Här finns pengar att spara genom att ta reda på orsakerna. LL:s förslag om utredning och benchmarking har avvisats.

* Kommunen förlorar över tid stora summor på att inte tillämpa indexbaserad kapitalförvaltning, samt använda en onormal viktad fördelning av placeringsslagen aktier/obligationer. När LL på kommunstyrelsen efterlyser särredovisning för hur de olika placeringsslagen utvecklas, förstår S+M-styret inte nyttan med det.

* Kommunen saknar ekonomisk styrning av markplaneringen, vilket bland annat i dagsläget innebär en oekonomisk och riskfylld utbyggnad av Djurgården från Lambohov in mot staden och inte tvärtom.

* Kommunen har sedan 2015 missat 500 miljoner i statligt stöd genom att inte använda investeringsstöd och bygga bostäder med lägre hyror.

* LL har i kommunstyrelsen föreslagit åtgärder för att komma tillrätta med höga kostnader för hyrpersonal inom äldreomsorgen, överkostnad cirka 40 miljoner. Kommunen betalar överpriser för att hyra in sjuksköterskor. Det har ännu inte vidtagits åtgärder.

Grundproblemet är inte personerna Edlund/Borg utan en utvecklad kultur med för mycket partipolitisering och för svag central samordning och styrning.

Avslutningsvis, att Linköpings kommun har en bra ekonomi beror inte främst på ”ansvarsfulla politikers” beslut över tid. Det rör sig i stället främst om att Linköpingsborna i hög utsträckning arbetar inom kunskapsbaserade områden med relativt höga löner, vilket i sin tur ger kommunen goda skatteintäkter. Linköpings kommun har utrymme för en mer offensiv ekonomisk politik och vi behöver mer personal inom förskola och skola. En ökad satsning på förskola/skola är en god investering som ger kommunen förutsättningar att vidmakthålla och stärka den kunskapsbaserade skattebasen och samtidigt erbjuda goda arbetsvillkor för både skolans personal och våra barn och ungdomar. En satsning på skolan ger dessutom kommunen lägre kostnader framöver då färre hamnar i utanförskap och fler i arbete.