Inga skäl att skapa nytt organ med samma struktur

Arbetet inom kommunstyrelsen i stadshuset vill vi ska bedrivas med så stor ansvarskänsla som möjligt gentemot Linköpings invånare. Vår övertygelse är att vi gör det bäst utan att skapa kopior av befintliga beslutande organ, skriver debattören.

Debatt2023-03-06 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Viktigt med en bred politisk förankring” (27/2):

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 februari fattades beslut om att inrätta ett politiskt trygghetsråd för kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Vid sammanträdet beslutades att detta råd ska ha sju ledamöter. Liberalerna yrkade på att varje parti skulle få en representant i trygghetsrådet, vilket hade inneburit att rådet fått nio ledamöter. Som representant för Centerpartiet röstade jag för förslaget att trygghetsrådet ska ha sju ledamöter. 

I ett debattinlägg i Corren kritiserar Åsa Wennergren (L) och Liselotte Faager (KD) mig och Centerpartiet för vårt ställningstagande i denna fråga. Kärnan i kritiken uppfattar jag vara att representation från alla partier i detta råd är viktigt för den demokratiska insynen.

Trygghetsrådet är ett organ som är valt av och underställt kommunstyrelsen. Trygghetsrådet har därmed en beredande roll för kommunstyrelsens beslut. Hade trygghetsrådet fått representation från varje parti hade det blivit näst intill identiskt med kommunstyrelsen i sig. Kommunstyrelsen har redan egen ärendeberedning och vi i Centerpartiet ser inga skäl för att skapa ett nytt organ med i stort sett samma struktur som kommunstyrelsen själv. Vi hade däremot gärna sett att trygghetsrådet begränsats till färre än sju ledamöter, för att tydliggöra rådets beredande karaktär. Detta till trots valde vi att rösta för lösningen med sju ledamöter, eftersom vi ändå ser värdet i att nu komma igång med arbetet i detta råd. 

För oss i Centerpartiet i Linköping är demokratifrågorna och medborgares delaktighet i samhällsfrågor oerhört viktiga. I vårt valmanifest, som vi gick till val på 2022, beskriver vi vårt mål att ge de geografiska utskotten i vår kommun mer inflytande över närmiljöerna i kommunen. I vårt valmanifest beskrivs också hur dessa geografiska utskott får egna ekonomiska resurser och verktyg att arbeta med trygghetsfrågor. 

För det är så vi vill förankra trygghetsarbetet bland medborgarna i hela Linköpings kommun. Inte genom två ledamöter till i ett centralt beredande organ i stadshuset. Inte genom att uppfinna kommunstyrelsen en gång till. Utan genom att involvera medborgarna ute i våra olika geografiska områden i trygghetsarbetet. 

Arbetet inom kommunstyrelsen i stadshuset vill vi ska bedrivas med så stor ansvarskänsla som möjligt gentemot Linköpings invånare. Vår övertygelse är att vi gör det bäst utan att skapa kopior av befintliga beslutande organ. Vår övertygelse är också att Linköpings invånare förväntar sig att vi politiskt förtroendevalda klarar av att leverera politiska beslut som ger förutsättningar att minska segregationen och öka tryggheten i Linköping.