Snart avgörs frågan om bad eller park

Nu ska badsjöns vara eller inte vara avgöras. Kommundirektör Paul Håkansson ska utreda vad en badsjö som fyller moderna miljökrav kan kosta.

19 maj 1919 15:55

Håkansson ska också utreda hur Tinnerbäcken ska gå genom Folkungavallen. Allt inom ramen för detaljplanen för Folkungavallen som antogs 2016.

Åtminstone är detta ett förslag till beslut vid kommunstyrelsens möte under tisdagen.

Tinnerbäckens badsjö har varit en oas för många Linköpingsbor i många år. När själva badet invigdes 1938 låg hela området utanför Linköpings stadskärna. I dag ligger det centralt.

Diskussionen om badsjön på Tinnis har pågått länge. Det har tagits beslut – framförallt gäller det den klubbade detaljplanen för Folkungavallen – som direkt påverkar badsjön. Alla inblandade i beslutet borde ha varit medvetna om att hela badsjön, eller delar av den, riskerade att försvinna.

Beslutet att bygga en simhall på området är det som mest inverkar på sjöns storlek. Det säger Ulf Johansson Lorin, verksamhetsstrateg på stadsmiljökontoret.

Men Tinnerbäcken spelar också en viss roll. I dag går delar av den i en kulvert diagonalt under badsjön. Men nu börjar kulverten bli för liten. Det behövs plats för mer vatten.

– Tinnerbäcken avvattnar stora delar av södra Linköping och när staden växer i den södra delen så ökar mängden dagvatten som ska ner i Tinnerbäcken, vidare i kulverten och sedan ut i Stångån, säger Ulf Johansson Lorin.

Kommunen har utrett möjligheten att bygga en ny större kulvert. Men det finns problem med en sådan lösning, bland annat på grund av höjdskillnader i området och kostnaden.

– Man kan nog konstatera att detta varken är en enkel eller billig lösning, säger han.

Istället har allt kommit att kretsa kring två andra förslag. I båda förslagen har bäcken tagits upp till marknivå. Ett skäl är att när det visade sig att en ny kulvertlösning var svår och dyr att få till, så ger en bäck i marknivå ökade rekreationsmöjligheter och bättre livsmiljöer för växter och djur. Ett annat skäl är att det inte blir lika sårbart med en bäck i marknivå om det skulle komma mycket vatten på kort tid. I ett förslag är badsjön kvar, men mindre. I det andra förslaget har området istället förvandlats till en park. I båda förslagen finns utomhusbassäng och en ny barnbadsbassäng med lekmöjligheter kvar.

Badsjöförslaget

Fördelar: Klarar stora mängder vatten på kort tid. Man kan bada på området.

Nackdelar: Färre gräsytor att vara på. Mindre biologisk mångfald. Svårt att upprätthålla vattenkvalitet om området blir en öppen park. I utredningen står: "Nedskräpning och badsjöns storlek kan påverka möjligheterna att upprätthålla de krav som Folkhälsomyndigheten ställer på bassänger och dess närmiljö. Det medför sannolikt höga driftskostnader för att upprätthålla en godtagbar vattenkvalitet".

Högre miljökrav på bland annat vattenkvaliteten är på väg. Även om det i dagsläget inte finns någon som kan säga hur de reglerna ser ut.

Parkförslaget

Fördelar: Den biologiska mångfalden ökar. Gräsytorna blir fler och parken kan hållas öppen dygnet runt.

Nackdelar: Kopplingen mellan simhall och bassäng försvinner. Uppges påverka simsporten negativt. Utredningen pekar också på att en del av området, nära bäcken, blir som en våtmark.

Man skriver: "Med anledning av risken för stillastående vatten har framtida vattenkvalitet, problem med insekter och oönskad lukt diskuterats under utredningen".

Ulf Johansson Lorin vänder sig dock mot den meningen.

– Jag ser att det står så i handlingen, men det är ingenting vi har sett här. Det här blir en park, ingen våtmark, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa