Oljan ska bort ur Stångån

En ny damm ska anläggas strax norr om småbåtshamnen i Linköping. Dammen ska samla föroreningar så att de inte hamnar i Stångån. Naturvårdsverket bidrar med 45 procent av kostnaden.

8 december 2018 18:30

Regnvattnet som faller över industriområdet vid Tornby för med sig olja och andra föroreningar från gatan, ner i brunnarna och vidare ut i Stångån.

Nu finns där en mindre reningsanläggning nere i ån , den byggdes 2001 men fungerar dåligt.

För att få bort föroreningarna har Tekniska verken börjat projektera en damm som ska grävas bakom Linköpings gamla renhållningsverk mellan Norra Stånggatan och Stångån.

Marken ägs av kommunen men är just nu utarrenderad som upplag för några fartyg.

Än så länge har endast miljöprover tagits i marken, men planen är att bygget ska komma igång och bli klart under 2019.

Tekniska verken står för projektet som är beräknat att kosta 2 340 000 kronor. En del av detta – 936 000 kronor – har Naturvårdsverket beviljat som bidrag. Utöver detta så kommer Linköpings kommun att få betala för att ta hand om de förorenade schaktmassor som grävs bort.

Mats Johansson, affärsenhetschef för ledningsnät på Tekniska verken, förklarar hur dammen fungerar.

– Vattnet samlas och sen sjunker föroreningarna till botten och efter ungefär 10–15 år så gräver vi ur bottensedimentet, säger han.

Utöver sedimenteringen så ska också en oljeavskiljare finnas.

Den del av Stångån som ligger nedströms Linköping har långt ifrån perfekt vatten idag. Enligt de miljökvalitetsnormer som finns är den klassad som "måttlig status" och den bör nå upp till "god status" för att leva upp till EU:s ramdirektiv för vatten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson

Ämnen du kan följa