"Klart skrämmande projekt"

En gruva i Norra Kärr? Planerna har diskuterats i åratal, och än är frågan långt ifrån avgjord. Motståndet i området är stort. ”Mycket i projektet är klart skrämmande” säger Annicki Oscarsson (KD).

21 maj 2018 21:30

Hon är kommunalråd i Ödeshög och orolig för vad gruvbrytningen skulle kunna komma att innebära, men också för att konsekvenserna inte är tillräckligt utredda.

– Ett enormt ingrepp i kommunen, säger hon. Många frågor är fortfarande obesvarade i ansökan. Gruvbrytningen kan innebära ett hot mot kultur- och naturvärden och mot Vättern.

Ödeshögs kommun ska ge sitt svar på en remiss från länsstyrelsen i Jönköping i början av juni. Ödeshögs kommun ska inte säga ja eller nej till gruvan i det här läget, men lyfta fram om något saknas i ansökan och underlaget. Kommunstyrelsen är kritisk, men det slutgiltiga remissvaret är inte färdigt än.

”Ödeshögs kommun anser att underlaget till ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen är ofullständigt”, skriver kommunen och önskar kompletteringar som redogör för den förväntade påverkan på naturvärdena i riksintresset Östra Vätternstranden och en fladdermusinventering.

– Vi behöver vara ännu tydligare i våra påpekanden. Vi måste få betydligt bättre information, och det vill vi kräva med stor skärpa, säger Annicki Oscarsson som förklaring till att kommunstyrelsens remissvar ska omarbetas ytterligare.

– Det handlar om sådant som avrinningsområden och påverkan på vattendrag. Ii ansökan framgår inte heller hur vallarna ska utformas, helheten saknas.

Andra kommuner uttrycker liknande kritik. Miljönämnden i Mjölby och Boxholm konstaterar att det saknas uppgifter i ansökan om hur Svartån påverkas. Jönköpings kommun menar att ansökan är ytterst bristfällig och beskriver den som ”undermålig och förkastlig”.

Det är Leading Edge Materials, tidigare Tasmans Metals AB, som ansöker om att få bryta mineraler på ett tio kvadratkilometer stort område precis på gränsen mellan Ödeshögs och Jönköpings kommuner.

Företaget menar att här finns en av världens största fyndigheter av sällsynta jordarbetsmetaller, en fyndighet som är fri från föroreningar och innehåller rätt mix av metaller.

Men Leading Edge Materials har alltså stött på hårt motstånd från både myndigheter, privatpersoner och organisationer av olika slag. Det handlar om oro för naturvärden och miljö, men också om dricksvatten. Totalt är nära 300 000 människor beroende av Vättern för sin dricksvattenförsörjning och inom 10-15 år kan den siffran vara fördubblad, skriver Tekniska nämnden i Jönköping i ett yttrande i april.

Kommunen menar att företagets ansökan varken är allsidig eller övergripande och måste anses som ytterst bristfällig.

– Avstyrk, är Jönköpings kommuns råd till länsstyrelsen och Bergsstaten, den myndighet som fattar beslut om gruvbrytning.

LRF i Östergötland och Jönköping menar att ansökan inte ger tillräckligt underlag för att bedöma konsekvenserna av eventuell gruvbrytning. ”Grundläggande är bland annat att det underlag man har att yttra sig över ger en rättvisande beskrivning av relevanta sakförhållanden” skriver LRF-föreningarna och rekommenderar Bergsstaten av att avstyrka ansökan.

Också naturskyddsföreningarna i berörda län och kommuner går emot Leading Edge Materials ansökan, tillsammans med Fältbiologerna, Urbergsgruppen Grenna och ett stort antal boende i Ödeshög, Tranås, Gränna och Jönköping-Huskvarna.

Men det är alltså en bit kvar innan gruvdrift kan bli aktuell. Även om Bergsstaten säger ja i det här läget krävs ytterligare utredningar, eftersom en gruva klassas som miljöfarlig verksamhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Hasselqvist

Ämnen du kan följa