Framtiden för förorenat övningsfält osäker

Framtiden för räddningstjänstens övningsanläggning i Smedsby är oviss. Förutom att det finns en rasrisk som gör att inte hela området kan nyttjas, pågår även en utredning om vilka föroreningar som finns i marken.

9 april 2018 18:30

Motala kommun övertog övningsområdet 1992 för att kunna bedriva övningsverksamhet. Sedan dess utbildas framför allt kommunanställd personal i såväl teoretisk som praktisk brandkunskap. För räddningstjänstens egen personal, inklusive deltidsbrandkårerna, är området viktigt för att kunna underhålla sin kompetens vad gäller övningar i losstagning i samband med bilolyckor, rökdykning samt brandsläckning. Övningarna sker i huvudsak under sommarhalvåret men då det nu föreligger rasrisk kan inte alla övningar utföras i nuläget. Även övningsbarackerna beskrivs som gamla och slitna och de kräver upprustning.

– Det är inte bra att vi inte har en fullgod anläggning, säger verksamhetschef Anders Sigfridsson.

Fram till i höstas var det, enligt Sigfridsson, tämligen säkert att man skulle vara kvar i Smedsby även i framtiden, efter en upprustning. Men inte nu längre, sedan man upptäckt föroreningar i marken.

– Vi har kommit till ett vägval, säger han.

Naturvårdsverket har via länsstyrelserna gett miljökontoren i uppdrag att inventera samtliga brandövningsplatser i landet. Detta efter att man upptäckt att brandskumskemikalier, PFOS, kan ha förorenat en mängd områden. Bara i Motala och Vadstena kommuner kan 19 olika platser vara förorenade, enligt Sigfridsson. I Smedsby, konstaterades redan i höstas att det finns kemikalier i marken. Man har också hittat föroreningar i grundvattnet, enligt Anders Sigfridsson. Om det är brandskum eller andra kemikalier som ligger bakom föroreningarna är inte fastställt, enligt verksamhetschefen, eftersom det längre tillbaka i tiden även bedrevs verksamhet med asfaltstillverkning i området.

– Vi måste få ett grepp om hur föroreningarna ser ut, vilka värden det handlar om och hur utbrett det är. Vi vet inte idag, med tanke på provtagningarna, om det är så lämpligt att vara i Smedsby. Vi vill inte bygga nytt på en förorening, säger Anders Sigfridsson.

En annan aspekt som gör att anläggningens framtid är oviss, enligt Sigfridsson, är att bebyggelsen kryper allt närmare.

Han berättar att räddningstjänsten Östra Götaland är i startgroparna för att bygga en ny anläggning och Anders Sigfridsson säger att man startat en dialog där det finns tankar om ett framtida samarbete. Han tror att en stor påkostad, gemensam anläggning skulle ge en ökad träningskvalitet. Nackdelen vore resorna för räddningstjänstens personal ur ett kostnads, tids- och miljöperspektiv. Men längre än till diskussioner har man inte kommit och det finns, förutom föroreningarna, även andra aspekter att ta hänsyn till.

– Vi måste ha kvar någon form av övningsanläggning lokalt för mindre och vardagliga övningar för räddningstjänstens personal, men också för fortsatt utbildning av annan kommunal personal.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rita Furbring

Ämnen du kan följa