Frånvarons pris: 10 000 kronor – i veckan

För första gången vill Vadstena kommun att vårdnadshavare föreläggs ett vite då en elev inte fullgör skolplikten. Normalt löser skolans rutiner problem med elevfrånvaro på ett tidigt stadium.

11 september 2019 06:00

Kultur- och utbildningsförvaltningen har tidigare i år fattat beslut om att vårdnadshavarna till en elev ska betala ett vite på 5 000 kronor var i veckan om eleven inte fullgör sin skolplikt. Ärendet ligger nu hos förvaltningsrätten som ska fatta beslut om utdömandet av vite och nivån på vitesbeloppet.

– Vi ansöker och de utdömer, säger Johan Wernström, bildningschef i Vadstena kommun.

När det gäller summan finns ingen schablon att utgå från.

– Det ska vara kännbart. Sedan är det upp till förvaltningsrätten att bedöma om det är rimligt. Det är egentligen bara ett förslag från kommunen, säger kultur- och utbildningsnämndens ordförande Göran Fältgren (S).

Det enskilda fallet kan de inte kommentera, men det är ytterst ovanligt att vårdnadshavare får betala vite då deras barn blir så kallade hemmasittare. Göran Fältgren tror inte att det hänt någon gång tidigare i Vadstena och Johan Wernström har inte varit med om det vare sig som bildningschef eller som rektor.

– Det är elevens bästa vi har för ögonen i detta, säger Fältgren.

Då det inte gått att lösa på annat sätt menar de att detta beslut varit nödvändigt för att eleven ska få rätt till sin utbildning. Innan nämndens beslut om vitesföreläggande fick både skolans representanter och vårdnadshavarna komma till tals och ge sin version.

När det gäller både giltig och ogiltig frånvaro finns utarbetade rutiner som ska lösa, och normalt också löser, problemen med ogiltig frånvaro på ett mycket tidigare stadium.

– Ju tidigare man upptäcker frånvaron desto lättare är det att åtgärda, säger Johan Wernström.

I kommunen finns en handlingsplan som anger rutinerna vid frånvaro i skolan. Ogiltig frånvaro hanteras i fyra steg och det första stegets åtgärder tas i bruk redan vid en dags oanmäld frånvaro. Vårdnadshavare blir då kontaktade av skolan. Vid frånvaro två tillfällen i rad bjuds föräldrarna in till samtal. Vid en veckas frånvaro kopplas elevhälsan in. Finns misstanke om att något inte står rätt till görs en orosanmälan till socialtjänsten. Lyckas man inte få bukt med frånvaron går man ytterligare steg i handlingsplanen.

– Vi måste göra en kvalificerad utredning om frånvaron. Det är ett krav enligt skollagen, säger Wernström.

I vissa fall måste råd och stöd tas från expertis utifrån. Det kan vara fråga om socialtjänst eller barn- och ungdomspsykiatrin.

– Ibland ligger ju orsaken till frånvaron helt utanför skolan, säger han.

Oftast kan frånvaro lösas genom att anpassa och individualisera skolundervisningen för den enskilde individen. Det kan innebära anpassning av skoltid, schema, lokaler, grupperingar av elever eller en anpassning av pedagogiken.

– Mycket av det här arbetet ligger på arbetslagen, säger han.

Skolinspektionen har krav på kommunerna att en kartläggning gjorts innan man fattar beslut om åtgärder vid en elevs frånvaro. Utredningen kan vara enkel eller omfattande beroende på orsaker till frånvaron.

– Vi ska ha tillräckligt underlag för att sätta in en åtgärd, säger Johan Wernström.

Även om det finns en handlingsplan för hur oanmäld frånvaro ska hanteras är målet att den inte ska behöva användas.

– I Vadstena kommun ligger tyngdpunkten på det förebyggande arbetet, säger han.

Det innebär att elevhälsan i kommunen har fokus på psykisk hälsa.

– Det är även prioriterat politiskt att vi ska jobba för psykisk hälsa, säger Göran Fältgren.

Handlingsplanens steg

1. Från första frånvarotillfället. Vårdnadshavare kontaktas.

2. Upprepad frånvaro, fler än två tillfällen. Mentor samtalar med eleven. Vårdnadshavare informeras om skolplikt och får råd om stöd.

3. Fortsatt oanmäld frånvaro, fler än fem tillfällen. Elevhälsomöte. Anmälan till socialtjänsten. Skolans rutiner för elevärendets gång följs.

4. Vite. Rektor informerar vårdnadshavare om att elevens frånvaro lyfts upp och kommer att bli ett ärende i kultur- och utbildningsnämnden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa