Så ska byggkostnaderna minska

Vi svenskar bor för stort i dag. Enligt branschorganisationen Sabo behöver vi bygga fler, men mindre bostäder och det är dags att släppa in utländska byggföretag i Sverige.

10 juni 2018 17:00

Med en rad kontroversiella förslag går Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (Sabo) till anfall mot de skenande byggkostnaderna. I sin nya reformagenda föreslår man bland annat återinförd fastighetsskatt, serietillverkning av bostadshus och en tidsgräns för hur länge mark kan vara naturreservat och riksintresse.

– Vi har noga valt ut förslag kring lag- och regeländringar som vi i dag upplever hindrar byggnationen i Sverige att nå den nivå den behöver vara på. Det måste gå snabbare, bli billigare och konkurrensen måste öka om vi ska möta bostadsbristen i Sverige, säger Fredrik Törnqvist, Stångåstadens vd.

Han är även ordförande i Sabo:s byggherreråd med toppchefer från ett tiotal kommunala bostadsföretag, i bland annat Göteborg, Skövde och Malmö. Sammanlagt förfogar de över cirka 200 000 kommunala lägenheter. I förslagspaketet "Allmännyttans byggagenda" som släpptes nyligen lyfter Sabo fram ett 20-tal åtgärder för att snabba upp byggprocessen och minska kostnaderna.

Det offentliga byggandet i Linköping stötte på patrull under våren, både i Ebbepark och med nya simhallen på Folkungavallen där kommunala Stångåstaden och Lejonfastigheter avbröt upphandlingarna på grund av att det blev för dyrt.

– Det finns massor av förklaringar till att priserna stiger. För att få ned byggkostnaderna måste problemet angripas från många olika håll.

Läs mer: Jättesatsningen för dyr – stoppas

Reformförslaget bygger bland annat på ökad konkurrens med utländska företag och samt liknande förutsättningar för bostadsrätter som för hyresrätter kring ROT- och RUT-avdrag.

– Flyttskatt begränsar rörligheten. Det är på den egenägda delen av bostadsmarknaden som det finns stora inlåsningseffekter. Man flyttar inte eftersom det medför kostnader. Vi föreslår att man inte ska behöva betala reavinstskatt vid fastighetsförsäljning förrän man lämnar marknaden och skaffar en hyresrätt.

Dessutom föreslår man återinförd fastighetsskatt:

– Det lönar sig inte att sälja villan eller den stora lägenheten, så då bor man kvar i stället. Man behöver göra en genomlysning av skattesystemet kring både reavinster och fastigheter. Det har inte gjorts sedan finanskrisen i början av 1990-talet.

Byggherrerådet talar om svensk överkonsumtion på bostadsyta. Alltså, att vi bor för stort i dag.

– Det här påverkar bostadskostnaderna. Kan vi bygga smarta treor på 72 kvadrat i stället för 80 kvadrat så kan man minska kostnaderna med ... cirka tio procent. Det är klart att det gör skillnad!

Man noterar också krångel på kommunal nivå. Exempelvis kravet på parkeringsyta under bostadshusen. Rådet menar att den så kallade p-normen måste anpassas mer efter de faktiska parkeringsbehoven.

– Växjö och Skövde är kända för en hög byggtakt. De väljer att inte kräva underjordiska parkeringar. Husen ska stå i minst hundra år. Vi kanske ändrar våra sätt att tänka kring bilen när det kommer nya lösningar med kollektivtrafik.

Att bygga serietillverkade bostadshus är en lösning, som Sabo vill satsa på.Men man vill inte att byggandet stoppas av tekniska särkrav i kommunala exploateringsvtal. Serietillverkade hus ska kunna godkännas nationellt.

– Det borde räcka med en nationell standard. Det är för mycket detaljer i detaljplanerna, bland annat kring gestaltning. Det slutar med att de bara fungerar för ett enda speciellt hus. Och om det inte kan byggas, så måste hela planprocessen göras om vilket är dyrt.

De vill till och med skippa hela detaljplanen, och att bygglov ska kunna utfärdas utifrån detaljerade översiktsplaner. Dessutom vill man begränsa möjligheterna för medborgare att överklaga detaljplanen:

– Vi vill se över detta, utan att det äventyrar demokratin. Det är lite för lätt att bromsa upp en process i dag genom att överklaga.

Sabo:s byggherreråd vill också att kommunerna sätter upp årliga mål för att detaljplanera mark för bostäder, men varnar för att det finns oattraktiv mark som detaljplaneras – i onödan. När det gäller riksintressen (exempelvis skyddad natur, och Försvarsmaktens mark) och naturreservat kastar de in ett tufft förslag:

– I dag är 42 procent av Sveriges yta klassad som riksintresse. Och det bildas nya naturreservat löpande. Men omvärlden förändras, och vi föreslår att de här besluten ska vara tidsbegränsade. Gäller förutsättningarna fortfarande så fattar man bara ett nytt beslut om reservat, säger Fredrik Törnqvist.

Byggherrerådet vill att staten utreder kravet att anpassa alla nya lägenheter för funktionshindrade.

– Här finns en stor målkonflikt kring kraven på tillgänglighet. Men vi vill att den här frågan kommer upp och diskuteras, eftersom det drar kostnader. Detsamma gäller olika miljökrav, säger Fredrik Törnqvist.

Förslagen

Sabo gav sitt byggherreråd att identifiera lagar och regler som hindrar byggandet i Sverige, samt föreslå förändringar.

Här är några av förslagen:

Snabbare byggande: Färre detaljer i detaljplanerna, bygglov ska kunna ges direkt från områdesplanen. Minska sakägarkretsen och utred om överklagande ska kosta pengar.

Billigare byggande: Likställ upplåtelseformer som bostadsrätt och hyresrätt ekonomiskt, fasa ut räntebidraget och inför ROT- och RUT-bidrag för hyresrätter. Olika dimensioner av hållbarhet måste ställas mot varandra, exempel miljökrav och social hållbarhet. Reformera parkeringsnormen och bygg färre underjordiska garage.

Ökad konkurrens: Underlätta för utländska byggherrar i Sverige. Verka för en gemensam europeisk marknad.

Gör mer mark tillgänglig: Låt skyddsvärd natur bli en regional fråga, reformera riksintressena och sätt en tidsgräns på dem.

Övrigt: Höj och utvidga bostadsbidragen så att svaga grupper får bostad.

Fasa ut ränteavdraget för bostadsägare och likställ upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt ekonomiskt.

Slopa amorteringskravet, återinför fastighetsskatt och låt reavinstskatten komma när man byter från ägande till hyresrätt.

Källa: Sveriges allmännyttiga bostadsföretag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin

Ämnen du kan följa