Brist på död ved – hot mot biologisk mångfald

Mossor, lavar och vedsvampar är beroende av nedfallna träd. Nu konstaterar länsstyrelsen att det råder brist på död ved i naturreservaten.

25 november 2015 11:18

Stormarna 2005 och 2007 kom som en skänk från ovan för sällsynta organismer som lever av den döda veden. Men det var framför allt granar som föll – de mer vindtåliga tallarna stod trotsigt kvar.

Biologen Jens Johannesson vid länsstyrelsen har undersökt hur mycket död ved som finns i naturreservat i östra delen av länet, bland annat i Åtvidaberg och Valdemarsvik.

– Det finns för tillfället tillräckligt med granved. Men det är inte uppe i de nivåerna som finns i rena urskogar. Det kan finnas en del insekter och mossor som skulle behöva ännu mer ved.

Sällsynta insekter som till exempel skalbaggen raggbock och ovanliga mossor som till exempel grön sköldmossa är beroende av nedfallna, döda träd för att överleva. Länsstyrelsen undersökning har visat att det råder brist på grov, nedbruten ved. Det råder även brist på färsk, död tallved och tallved som dött stående. Det anses därför finnas ett behov av att skapa färsk tallved i reservaten och underlätta förekomsten att torrakor.

– Det var oväntat att det finns så lite ved av tall. Man har brukat skogarna under lång tid innan de blev reservat och mycket av veden har man använt, säger Jens Johannesson.

Vad kan länsstyrelsen göra?

– Vi ska inte ut och fälla tall överallt. Men i vissa utvalda reservat och på vissa varma och solbelysta platser kan man fälla några stammar i taget. Det visar sig att sällsynta arter kan återhämta sig genom att leva på den fällda veden.

Kan det bli aktuellt med naturvårdsbränningar?

– Ja, det är den skötsel vi helst sätter in. Bränningar är det som efterliknar naturen på bäst sätt. Veden dör ofta långsamt och då hittar inte skadeinsekter dit. Samtidigt är det arbetsamt och kostsamt.

Länets naturreservat utgör endast en tämligen blygsam del av den totala skogsarealen och Jens Johannesson hoppas att skogsägare frivilligt vill göra insatser för att värna den biologiska mångfalden.

– Det är viktigt hur det ser ut i den vanliga skogen också. Det finns markägare som gör viktiga insatser.

Markägare oroar sig i bland för att större mängder död ved ska orsaka insektsangrepp. Det gäller dock bara färsk ved och i första hand gran. När granarna varit döda ett par år finns ingen risk för till exempel granbarkborre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!