Satsar nu för fullt på Lalandia

Motala kommun har släppt en ny videoanimering över de planerade Lalandia-områdena i Varamon. "Vi hoppas att den ska visa att Varamons karaktär behålls och att området fortfarande blir öppet för alla", säger kommunalrådet Kåre Friberg.

30 oktober 2018 17:00

Filmen visar åkningar över projektets alla fem områden, där stugbyarnas byggnader nu ska stämma med de senaste justeringarna under detaljplaneprocessen vad gäller lägen och proportioner i höjdled.

Detaljplanerna har varit utställda för granskning. Under samrådstiden inkom 350 inlagor med synpunkter. Efter granskningen kavarstår synpunkter i cirka 280 fall. Granskningstiden gick ut 22 oktober och materialet är ännu inte helt genomgånget.

– Men fortfarande finns förstås en oro för naturpåverkan, för att ny byggelse hamnar för nära och för trafiksituationen, säger planchef Lena Petersson Forsberg.

Kommunalrådet Kåre Friberg (M), som nu är främste politiske talesman i frågan, intygar att projektet präglas av stor målmedvetenhet och framtidstro från båda parter:

– Projektet har stor betydelse för Motala och Lalandia är helt inställt på att det här ska ska bli verklighet. Nu är det full fart framåt som gäller.

Hittills håller tidplanen. Idealscenariot för parterna är att fullmäktige antar detaljplanerna i december och att de vinner laga kraft i januari så att Lalandia sedan kan få bygglov. Men man har tagit höjd för en årslång överklagandeprocess varför påsken 2022 nu nämns som den mest realistisk tidpunkten för en färdig anläggning.

För Lalandia handlar det om att först om få tillräcklig snurr på försäljningen av 550 semesterbostäder som andelslägenheter. På så sätt skaffas kapital till den stora besöksanläggningen med bland annat en aquadome i Jättenområdet.

För det danskägda företaget lär projektet handla om en investering på 1–1,5 miljarder kronor.

Efter beviljade bygglov görs markaffärerna upp med kommunen. 61 miljoner är det pris som angetts för främst markuppköp och plankostnader.

Motala kommun kommer inte att göra någon vinst. Snarare tillkommer kostnader för bättre infrastruktur i och till Varamon. Vinsterna ska istället göras av andra:

– Kalkyler säger 135 extramiljoner för Motalas övriga företag, i synnerhet inom handeln, säger oppositionsrådet Elias Georges (S).

Vad gäller sysselsättningen inom Lalandia upprepas förhoppningen om 300 årsarbeten och 500 ferieanställningar.

Kan Lalandia göra markspekulationer?

– Vi ska ha ett genomförandeavtal med vite. Efter ett tag kan visserligen marken säljas, men det blir ändå inte tillåtet att uppföra något annat än vad planerna säger. Marken kan aldrig säljas för att rymma permanentboenden. Den får heller inte styckas av, säger mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund.

Fotnot: Här kan du se den senaste animering av Lalandias påverkan i Varamon.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa