Länsstyrelsen positiv till Lalandia

Länsstyrelsens yttranden om Lalandiaplanerna väger tungt. Synpunkter finns bland annat på strandskyddet. Men myndigheten klargör också tydligt att man ser mycket positiv på en etablering.

25 maj 2018 16:00

Länsstyrelsen är statens reprentant ute i landet. Man är också tillsynsmyndighet i flera fall vad gäller kommunerna och har möjlighet att bland annat stoppa detaljplaner. Därför väger deras yttranden tungt i kommunens samrådsprocess om Lalandia. Redan i inledningen av yttrandena framgår dock att länsstyrelsen ser mycket positivt på planerna. "Länsstyrelsen ställer sig positivt till etableringen av Lalandia som är mycket viktig ur ett näringslivs- och tillväxtperspektiv. Etableringen bidrar till att utveckla Motala och Varamobaden men också en satsning av betydelse för Östergötland som helhet", skriver man och pekar vidare på möjligheterna till arbetstillfällen och utveckling av besöksnäringen.

– Vi förstår att det här är en viktig utvecklingsfråga, säger Jan Persson, samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen.

Ni är en tung remissinstans, framstår ni inte som partiska med en sådan text?

– Nej, vi är inte partiska. Vi ska också svara ur ett statligt perspektiv och utifrån statens ambitioner om tillväxt, sysselsättning och turism. Men det är klart att det är en avvägning i hur man formulerar sig, säger Jan Persson.

I sina yttranden håller länsstyrelsen också många gånger med kommunen och är nöjda med de utredningar som gjorts. Ett sådant exempel är utformningen av semesterhusen där länsstyrelsen påpekar att de måste knyta an till områdets särprägel, vilket man anser att förslagen uppfyller.

– Vi ser att kommunen förberett sig väl och gjort många och bra utredningar. Men det finns också delar där vi tycker att man behöver göra fortsatta utredningar, säger Jan Persson.

Ett sådant område där länsstyrelsen vill ha mer information är vallen mot Delfinvägen där man tycker att kommunen behöver undersöka marken ytterligare vad gäller föroreningar, även om marken i första hand är tänkt att hysa huvudanläggningen.

En stor fråga som ligger på länsstyrelsen är strandskyddet. Där har man synpunkter, bland annat vad gäller Vildmarkens parkering, och håller inte med kommunen att området är tidigare exploaterat så att det skulle gå att upphäva strandskyddet av den anledningen.

– Strandskyddet är en allvarlig fråga. Vi tycker att kommunen tydligare måste visa och motivera varför de vill upphäva. Men jag tror att det finns potential att hitta giltiga särskilda skäl, säger Jan Persson.

Kommunen har också motiverat upphävandet med att Lalandias etablering är viktigare än strandskyddet med hänvisning till en paragraf i miljöbalken som nästan aldrig prövats. Länsstyrelsen håller dock med kommunen i den bedömningen.

– Vi förstår varför de väljer att hänvisa till den paragrafen. Vi tycker inte heller att vi kan ifrågasätta rimligheten i det utan håller med om att det är ett väldigt angeläget intresse. Samtidigt är det en ganska oprövad paragraf så det är svårt att veta hur den kommer att bedömas om det skulle överklagas och det blir en domstolsprövning, säger Jan Persson.

Nu ska kommunen sammanställa de synpunkter som kommit in och omarbeta detaljplaneförslagen. Sedan ställs förslagen ut på granskning och efter det kan det bli ytterligare revideringar.

Tror du att planerna kommer att gå igenom?

– Jag vill inte spekulera i det, man vet aldrig hur det går. Det kommer säkert att vara en del synpunkter också från de boende i området, säger Jan Persson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa