Handläggare Eva Forsberg säger till tidningen att journalhandlingarna redan har begärts in från vårdgivaren men att handläggningsprocessen kan ta upp till sex månader. IVO kommer efter sin utredning skicka ett förslag till beslut till vårdgivaren som får tre veckor på sig att yttra sig i ärendet.

Varför väljer ni att utreda händelsen trots att det gått mer än två år?

– När vi ser att vi kanske behöver titta på ett ärende ur ett patientsäkerhetsperspektiv, kan det hända igen? Då gör vi det, säger Eva Forsberg.

Patientnämnden har i sin tur haft en mejlkonversation med Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef på Kvinnokliniken US och informerat henne om Hanna Roos anmälan. Hanna har själv valt att delge tidningen konversationen där handläggaren ställer frågan om någon Lex Maria-anmälan gjorts. Verksamhetschefens svar är följande:

"Jag kan inte se några avvikelser i de kontroller som gjorts på Kvinnohälsan Motala under hennes första graviditet. Det är gjort täta uppföljningar och man har haft kontakt med läkare på US. Vi har inte gjort någon Lex Maria".

Ninnie Borendal Wodlin skriver också att mödrahälsovården i Östergötland under 2017 börjat med provtagning som kan leda till att man hittar de patienter som tidigt kan utveckla svår preeklampsi, (havandeskapsförgiftning) och även sätta in behandling.

"Vi är först i Sverige med detta. Det fanns inte 2015", förklarar hon.

Några frågor från tidningen vill verksamhetschefen inte besvara.

– Vi kommenterar inte enskilda patientärenden i media. Vi ser IVO som en viktig instans i vårt patientsäkerhetsarbete. Vi kommer att besvara samtliga frågeställningar i vårt yttrande, säger hon.