Kritik mot plan för Gamla Motala Verkstad

Stoppa detaljplanen för Gamla Motala Verkstad. Det kräver Naturskyddsföreningen.

23 november 2013 10:02

Orsaken är att kommunen inte gjort en beskrivning av vilka konsekvenser planerna för det förorenade området kan få för miljön.Kommunen har under hela året arbetat med en detaljplan för Gamla Motala Verkstad. Den är nödvändig för att man ska kunna gå vidare med utvecklingen av området där kommunen bland annat vill ha ett stadsmuseum och kulturverksamheter.

Enligt svensk miljölagstiftning ska man vid detaljplanearbetet göra en bedömning om det även krävs en särskild miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Tanken med en sådan är att få en helhetssyn av vilken miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan tänkas innebära.

När det gäller Gamla Motala Verkstad har dock kommunen valt att inte göra någon MKB, vilket upprört Naturskyddsföreningen som anser att kommunen inte följer miljölagstiftningen.

– Enligt miljöbalken ska man göra en sådan bedömning tillsammans med de berörda och vi som miljöorganisation är definitivt en sådan part. Här har kommunen bestämt helt själva att det inte behövs någon MKB, säger Rolf Ström på Naturskyddsföreningen.

Hälsorisk bedöms låg

Gamla Motala Verkstad är i dag rejält förorenat, totalt bedöms där finnas 116 000 ton förorenade massor. Främst består föroreningarna av förhöjda halter av metaller som arsenik, bly, koppar zink och nickel. Riskerna för att människors hälsa påverkas av föroreningarna bedöms visserligen vara låga på stora delar av området eftersom marken täcks av byggnader, asfalt och gatsten. Men kommunen gör ändå bedömningen att exempelvis barn inte bör vistas i området mer än 60 dagar om året.

– Man har gjort en riskanalys och man har tagit prover, men vi anser att det är ett allvarligt avsteg från miljöbalken att inte göra en MKB. Till exempel har man begränsningar om hur lång tid barn får vistas där, men vad gäller för exempelvis gravida? Och vad blir konsekvensen av att inte sanera alla tillgängliga ytor, säger Rolf Ström.

”Miljöbedömning behövs”

Att sanera hela området är inte möjligt med tanke på byggnaderna och kommunen anser att summan skulle bli för hög. Därför saneras nu området vid traversen, men resterande delar tas i samband med bygglov. Föreningen anser att saneringen är miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd.

– Vi tycker inte att brist på pengar räcker som argument att inte giftsanera. Man hade definitivt behövt göra en riktig miljöbedömning tillsammans med oss och andra sakägare, säger Rolf Ström.

På måndag ska kommunfullmäktige godkänna detaljplanen. Naturskyddsföreningens uppmaning till politikerna är att skicka tillbaka förslaget till tjänstemännen till dess att en MKB är gjord.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
LINA HANDBERG