Kommunen: ”Vi har tagit bort hälsorisker”

Ingen ny industriverksamhet planeras i Verkstadområdet. Därför anser kommunen inte att det behövs en miljökonsekvensbeskrivning.

23 november 2013 10:03

Caroline Johansson är den på stadsbyggnadsenheten som hanterat detaljplanen för Gamla Motala Verkstad. Hon förklarar att kommunen kommit fram till att någon miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs eftersom man inte kommer att ha någon ny storindustri på platsen. Länsstyrelsen har också godkänt denna bedömning.

Att området är påverkat av föroreningar är utrett, menar man, och har bland annat lett till att bostäder inte tillåts där. Caroline Johansson konstaterar dock att om man hade gjort en MKB hade man lättare kunnat visa att detaljplaneförslaget med kultur, fritid, kontor, vuxenskola och ickestörande småindustri är att föredra.

– Det som är viktigt att betona är att vi har gjort åtgärder för att ta bort hälsorisker på 70-tonsgården och utmed Göta kanal, genom att ta bort det översta jord- och gruslagren och lagt på ny jord och grus. Dessa tillfälliga åtgärder har gjorts och Länsstyrelsen har godkänt dem, påpekar hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
LINA HANDBERG