Delade meningar om elevflytten

Rogslösa skola stängs vid årsskiftet. Nu pågår arbetet för att omställningen för elever, lärare och föräldrar ska fungera. Ett arbete som åsikterna går isär om.

 

 

20 november 2015 15:42

Nedläggningen av Rogslösa skola innebär en stor förändring för Vadstena kommun. Innan vårterminen startar ska föräldrar, elever och lärare vara redo för en ny skolorganisation. Nu pågår arbetet för att omställning ska fungera på bästa sätt.

– Beslutet klubbades i oktober med samma målsättning som fanns i våras, nämligen att Rogslösa läggs ner vid årsskiftet, berättar Kristina Lohman, kultur- och utbildningschef.

Att beslutet togs så sent beror på att oppositionen fick igenom en återremiss vid kommunfullmäktige i juni.

– Det hade kanske underlättat med mer tid, men vår uppgift är inte att värdera politiska beslut. Vår uppgift är att verkställa politiska beslut, säger Kristina Lohman.

Alla inblandade är dock inte överens om att situationen hanteras på bästa sätt. Den 13 november skrev MVT om en skrivelse, i vilken lärare i Vadstena kommun riktar kritik mot skolledningen. Bland annat framkom då hur lärarna inte anser sig fått vara delaktiga i processen inför mottagandet av Rogslösa skolas elever. När Kristina Lohman meddelade politikerna om att omställning var genomförlig ska inga berörda lärare ha blivit tillfrågade.

– Det är tjänstemännens ansvar att förse politikerna med ett sunt underlag för beslut. Så kommer det fram att tjänstemännen påstått av vi är förberedda, utan att ens fråga oss hur vi ställer oss till en så snabb omställning, berättar en av lärarna bakom skrivelsen.

Sedan beslutet togs har saker gått fort. Skolledningen utsåg omgående representanter från Rogslösa skola, Sankt Persskolan och Katarinaskolan till samordningsansvariga. En handlingsplan, där insatser listas veckovis från vecka 45 till vecka 51, togs fram under novemberlovet.

– I planen vi tog fram tar vi hänsyn till tre inblandade parter. Elever, föräldrar och lärare, säger Marie-Louise Mattisson, rektor för Sankt Persskolan och Katarinaskolan.

När MVT träffar Kristina Lohman och Marie-Louise Mattisson befinner de sig i början av vecka 47.

– I veckan kommer vi låta föräldrar och elever ta del av vårens klasslistor. Det är ett önskemål som framkommit under ett tidigare möte, berättar Marie-Louise.

Fram till uppstart den 7 januari kommer flera elevbesök och föräldramöten ske. Personalen på skolor ska även hinna anpassa utbildningen för att undvika omläsning.

– Ingen ska behöva läsa dubbelt eller bli utan centralt innehåll. Sen har en lärare viss frihet när det kommer till hur stort utrymme varje moment ska få i undervisningen, menar Marie-Louise.

Berörda lärare har dock inte sett någon plan på hur det ska genomföras i praktiken. En av lärarna bakom skrivelsen till skolledningen menar att återstående tid är fört kort.

– Nu har det gått tre veckor sedan beslutet fattades och vi vet fortfarande inte hur omläsning ska förhindras. Man stirrar sig blind på ekonomi och budgetår utan att ta hänsyn till kvalitet. Hur ska vi hinna med viktiga moment som att samläsa mellan skolorna, undrar läraren.

Hen menar att mottagande lärare önskar vårterminen för att kunna genomföra övergången på ett optimalt sätt. För barnens skull, betonar läraren.

– Det är helt absurt att vi inte får vårterminen på oss, vi är inte alls väl förberedda som det påstås. Man stänger inte en skola mitt i läsåret med sju veckors varsel, säger läraren.

Att en skola stängs är tungt, oavsett var det händer. I liten kommun som Vadstena är det få som inte berörs.

– Rogslösa skola är en bra skola med bra personal men, tyvärr, med för få elever, säger Kristina.

Elevunderlaget påverkar ekonomin, som är en avgörande faktor. Ett återkommande underskott gjorde det nödvändigt att vidta åtgärder.

– Kommunen kan inte få en skola med likvärdiga förutsättningar om inget förändras. I nuläget är det svårt att fördela resurser utifrån behov, menar Kristina.

Men politiska beslut måste verkställas, även när det väcker blandade känslor. Kristina, som har ett övergripande ansvar, lägger stor vikt på målmedvetenhet. Genom en tydlig plan och lyhördhet vill hon visa på ett tryggt ledarskap.

– Det är viktigt att vara tydlig och rak. Om vi arbetar såsom det är planerat kommer vi klara av omställningen. Vi fokuserar på att göra det allra bästa för våra barn och elever, fortsätter Kristina.

Både Marie-Louise och Kristina menar att kommunen har goda förutsättningar.

– Vår personal är duktig och engagerad. I länet toppar vi skolrankingen. Med ett professionellt förhållningssätt reder vi ut det, menar Kristina.

En övertygelse som inte går oemotsagd.

– Tiden räcker inte till och förtroendet för de som styr är lågt, säger läraren. .

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!