Så nöjda är de kommunanställda

Arbetsbelastningen upplevs som tyngre och förtroendet för kommunledningen är lågt. En ny undersökning visar att anställda inom Mjölby kommun är lika eller något mindre nöjda med sin arbetssituation jämfört med tidigare.

25 mars 2019 06:00

Nu står det klart hur motiverade och nöjda anställda inom Mjölby kommun är med sin arbetssituation. Medarbetarenkäten, som genomfördes i oktober för arbetsåret 2018 av Origo Group, visar att sex av åtta förvaltningar får ett sämre omdöme jämfört med förra mätningen 2016. Men undersökningen visar samtidigt att det totala medelvärdet ändå är på en fortsatt bra nivå. Förutom hur nöjda arbetstagarna är med sin enskilda arbetssituation, behandlar enkäten hur väl arbetssituationen uppfyller den anställdes förväntningar och hur nöjd man är med Mjölby kommun som arbetsgivare. När det gäller det totala nöjdhetsvärdet sticker miljökontorets låga värden ut. Här är det främst arbetsbelastningen som många upplever tung och att det inte ges möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder.

– Jag tar fasta på de här siffrorna och ska ta reda på vad som ligger bakom och på vilken nivå man känner stress i sin arbetssituation så att vi vet vilka åtgärder vi kan vidta, säger miljöchefen Jenny Asp-Andersson. Vi kommer att följa upp med medarbetarsamtal och prata om hur arbetstagaren upplever sin situation. Vi har också inlett en kartläggning av läget.

Vad tror du är orsaken till de låga siffrorna på miljökontoret?

– Vi har haft en hög personalomsättning under 2017 samtidigt som jag kan se att vi har hanterat fler tillsynsärenden och kontroller under andra halvåret 2018 då enkäten gjordes. Det vi måste titta på nu är om det här handlar om tillfällig eller varaktig stress.

När det gäller förtroendet för kommunledningen svarar 16 procent av de kommunanställda att förtroendet för ledningen är lågt, vilket också är något sämre siffror än 2016. En del i det som medarbetarna har svarat på är hur bra ledningen är på att kommunicera kommunens mål och utmaningar. Där uppger 25 procent att de inte tycker att kommunledningen lyckas med det.När det gäller goda omdömen sticker räddningstjänstens värden ut som den förvaltning där medarbetarna är mest nöjda och motiverade. Räddningstjänstens omdömen har klättrat rejält uppåt de senaste fyra åren. I svaren hyllas särskilt ledarskapet, men också känslan av delaktighet och inflytande samt ett gott samarbete.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Julia Djerf

Ämnen du kan följa