Frågan om tomtfastigheterna Vallsberg och Väderstad-Bosgård, som ligger utmed Stationsgatan i Väderstad mellan gatan och den gamla banvallen, har nu flyttats fram ett steg i det kommunala maskineriet.

Mjölbys byggnads- och räddningsnämnd har tidigare utarbetat ett förslag till detaljplan som ska tillåta nya bostäder. Förslaget har varit ute på samråd, det har arbetats om något efter synpunkter som kommit in, och nu har ärendet gått in i så kallat granskningsskede där omkringboende får möjlighet att ta del av förslaget och lämna eventuella synpunkter.

– Det finns också information om förslaget på kommunens hemsida, säger planarkitekt Ida Arvidsson.

Kommunens utredning tillåter byggnation av antingen fem villor eller 15 parhus, i en våning.

Fram till 6 januari har omkringboende möjlighet att lämna in synpunkter på det kommande bygget. Sedan kan kommunen fatta beslut om att anta detaljplanen. Under några veckor efter det kan beslutet att anta detaljplanen överklagas om någon ser skäl till det. När beslutet vunnit laga kraft är det fritt det fastighetsbolag som är i dialog med kommunen att börja bygga, efter att fastighetsbildning har skett.