Det blir färre nya villatomter i framtiden

Det är fältet till höger som är fastigheten Furuträd som skulle planläggas för villabebyggelse för drygt tio år sedan. Fokus på Mantorps utbyggnad ligger nu mer västerut, vid stationen.
Det är fältet till höger som är fastigheten Furuträd som skulle planläggas för villabebyggelse för drygt tio år sedan. Fokus på Mantorps utbyggnad ligger nu mer västerut, vid stationen.

Det kommer att bli färre nya villatomter framöver i Mjölby kommun. Kraven ökar på att inte bebygga brukbar åkermark. När nya bostadsområden planläggs är det andra boendeformer.

Mantorp 9 februari 2024 08:30
undefined
Här på Fall 1:1 söder om järnvägen i Mantorp har markarbeten påbörjats för gator, bostäder och en blivande förskola. Här planeras Mantorps nya centrum med affär, vårdcentral, skola och bostäder.

I Mantorp, men även i Mjölby och Skänninge, har de senaste 10-15 åren en stor mängd kommunala tomter lagts ut och även med framgång sålts, vilket lett till en stadig ökning av kommunens folkmängd. Nu är de områdena i stort sett färdigbyggda. Några nya tillkommer inte – i varje fall inte i större skala.

– Det är ett slags trendbrott. Vi planerar för småhusbebyggelse men mestadels som radhus eller parhus, menar Magnus Hultegård som är planarkitekt på kommunen.

Han menar att det idag finns en efterfrågan på mer kompakt småhusboende. 

– Det kan delvis vara en konjunkturfråga just nu, men bostadsmarknaden förändras. 

undefined
Planarkitekt Magnus Hultegård, kommunalrådet Cecilia Burenby (S) och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bjarne Sjögren (S).

Området söder om järnvägen där Mantorp ska växa, kommer att präglas av flerbostadsbyggande och tätare småhusbebyggelse.

– Det kan nog bli villatomter också, men inga så stora områden, tror han.

Om fyra år ska den nya bron över järnvägen vara färdig. Då kommer det göras detaljplaner för småhusbebyggelse väster ut mot Mantorps gård, enligt Magnus Hultegård.

Mängden brukbar åkermark minskas permanent genom att man bebygger den. Hittills har kommunerna på Östgötaslätten kunnat hänvisa till att nya byggprojekt på fin jordbruksmark varit planerade under lång tid i översiktsplaner. Det är ett problem som det i framtiden sannolikt blir svårare att gå runt. 

undefined
Den kommunala fastigheten Furuträd 1:5 blåmarkerad. Till vänster Mantorps samhälle med Tollstadvägens järnvägsbro längs till vänster.

Ett äldre påbörjat planarbete – beställt 2010 av kommunstyrelsen – för villatomter på området Furuträd 1:5 har nu avslutats innan det är färdigt.

Kommunen ser det inte längre som prioriterat. Området ligger i Mantorps sydöstra utkant längs vägen mot Östra Tollstad. Inom planområdet ligger även det populära friluftsområdet Dalen, med pulkabacke, grillplats och vindskydd. Det rör sig om kommunalt ägd mark.

Cecilia Burenby, kommunalråd (S) i Mjölby, framhåller att det är synen på byggande på åkermark som påverkar kommunens planering.

– I den fördjupade översiktsplanen för Mantorp gjorde vi en annan vändning. Vi behöver göra ett omtag när det gäller jordbruksmark, säger hon.

undefined
Det är fältet till höger som är fastigheten Furuträd som skulle planläggas för villabebyggelse för drygt tio år sedan. Fokus på Mantorps utbyggnad ligger nu mer västerut, vid stationen.

– Vi har inte strukit området Furuträd, det bara kommer i en annan ordningsföljd. Nu är det planerna mitt emot pendelstationen vi arbetar med. Där blir en mer förtätad bebyggelse. Det kommer tomter där också, i ytterkanten av det området, säger Burenby.

Är Furuträd lämplig mark för tomter?

– Det är åkermark även där. På orter som Mantorp och Skänninge är det i stort sett bara bördig mark som erbjuds, menar Magnus Hultegård.

Bjarne Sjögren som är samhällsbyggnadsnämndens ordförande (S) menar att förtätning är den metod man har för att hantera att ändå kunna bygga på brukbar åkermark.

– Kedjehus och radhus är ett sätt att komma runt det, säger han.

Är det inte klassiska tomter som det är hetast efterfrågan på?

– Vi kommer inte strypa utbudet, men vi måste ta ett ansvar för kraven på självhushållning, menar Cecilia Burenby.

Just nu finns det inga lediga villatomter i Mantorp, och bara ett fåtal i resten av kommunen: Det handlar då om Västanå i Hogstad och Carlslund bortom Mjölby ridskola. De nya villaområden som är under planering begränsas till Eldslösa, norra delen vid den planerade nya skolan och södra delen mellan ridskolan och gården Östra Eldslösa. Även i Väderstad finns ett pågående detaljplanearbete för villor söder om idrottsplatsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa