Kräver räddningstjänstchefens avgång

Tre fackförbund kräver att den omstridde förbundsdirektören för länets räddningstjänst, Håkan Dahm, ska avgå. "Allt förtroendekapital är förbrukat", skriver de.

17 februari 2016 16:00

Det är i en skrivelse ställd till kommuncheferna i Räddningstjänsten Östra Götalands ägarkommuner som de tre fackförbunden Vision, BRF och Kommunal kräver förbundsdirektör Håkan Dahms omedelbara avgång. I den tresidiga skrivelsen beskriver de ingående de turer som varit sedan Linköpings och Norrköpings kommunala räddningstjänster slogs ihop för sex år sedan, och hur Dahm erbjöds jobbet som förbundsdirektör utan rekryteringsprocess.

Slutade

Våren 2014 granskade Corren räddningstjänsten och kunde berätta att en fjärdedel av brandmännen – varav en majoritet från Linköping – hade slutat sedan sammanslagningen till RTÖG – Räddningstjänsten Östra Götaland. Granskningen visade att mycket av missnöjet bakom uppsägningarna var kopplat till Håkan Dahm, men den styrande direktionen hade ändå fortsatt förtroende.

I skrivelsen påpekar de fackliga företrädarna att direktion som en direkt följd av Correns granskning tillsatte en genomlysning av organisationen, som kom att få namnet RTÖG 2.0 och leddes av HR-cheferna i Linköpings och Norrköpings kommun.

Ett års tid

Arbetet pågick i nästan ett års tid, men fackföreträdarna konstaterar att "för många av medarbetarna har resultatet av den här processen gått obemärkt förbi" och att dialogen snarare har försämrats: "polariseringen mellan chefer och underställd personal har ökat samt möjligheten att påverka sin egen arbetssituation upplevs ha minskat".

I skrivelsen påminner facken också om den situation som uppstod hösten 2014, när ett stort antal deltidsbrandmän sa upp sig efter att arbetsgivaren sagt upp ett lokalt avtal om ekonomisk ersättning. När förhandlingen till slut genomfördes tog dock de flesta tillbaka sina uppsägningar.

Brist på respekt

Trots åtgärderna tycks många av fackmedlemmarna fortfarande 2016 uppleva brist på respekt från arbetsgivaren. RTÖG:s värdegrundsord förtroende, engagemang, professionella och tillgängliga har blivit till "anti-värdegrunder" enligt fackklubbarna, där Dahms förtroendekapital är förbrukat, personalens engagemang delvis är uttömt, ledarskapet är oprofessionellt och där förbundsdirektören är otillgänglig och har svårt att samarbeta.

Situationen har lett till att huvudskyddsombudet fått motta en ansenlig mängd tillbud och arbetsskadeanmälningar, enligt facken.

"Kapitalförstörelse"

De tre klubbordförandena yrkar i skrivelsen att ansvariga för RTÖG omedelbart beslutar om att Håkan Dahm ska avgå, och lämnar även en konsekvensbeskrivning: "Bifaller inte ansvariga ovanstående förslag ser vi i förlängningen en kapitalförstörelse i form av humankapitalet i Räddningstjänsten Östra Götaland. Detta kommer att få allvarliga konsekvenser i form av rädda medarbetare, oengagerade medarbetare samt bristande kompetens över tid och en destruktiv splittring mellan förbundsledning och medarbetarna, vilket i sin tur, på sikt, kommer att påverka tredje man med en försämrad räddningstjänst."

Har förtroende

Corren pratade på onsdagen med Håkan Dahm. Han har läst det aktuella brevet.

– Det är beklagligt att vi har medarbetare som tycker så här. Vi har lagt ned väldigt mycket arbete på att försöka få till något efter den granskning som ni gjorde i Corren. Vi är i slutfasen av det arbetet.

Har du några planer på att avgå?

– I en sådan här situation blir man otroligt påverkad. Men jag planerar ingenting. Det är inte jag utan direktionen som ska ta ställning.

Håkan Liljeblad (S) är ordförande i direktionen, den politiska församling som styr räddningstjänstens verksamhet. Han har läst brevet från de fackliga organisationerna.

– Jag har ett grundmurat förtroende för Håkan Dahm. Men samtidigt vill jag ha ett möte med fackliga företrädare för att diskutera den kritik som framförs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!