Höga halter av gift vid Stångån

Höga halter av tungmetaller och det giftiga ämnet PFOS har upptäckts alldeles intill Stångån i Linköping. Marken måste nu saneras.

8 oktober 2018 06:00

Linköpings kommun har planer på att anlägga en ny park – Brunnsparken – mellan Stångån och husen som nu uppförs på gamla brandstationstomten. Det är i förberedelserna inför den parken som man upptäckt den förorenade marken.

Halterna av PFOS i jorden ligger som mest på 180 mikrogram per kilo. Det är nio gånger över riktvärdet för parkmark. Även i grundvattnet har PFOS uppmätts i alltför höga halter intill Stångån.

– Det är ingen akut hälsorisk att vistas i området, så länge man inte förtär jord. Men vi måste så klart åtgärda det, säger bygg- och miljönämndens ordförande Gunnar Gustafsson (MP).

PFOS är ett ämne som bland annat misstänks kunna ge leverskador och cancer samt påverka immunförsvaret och fortplantningsförmågan. Människor kan få i sig PFOS via dricksvatten och livsmedel, bland annat fisk. Inom EU förbjöds PFOS 2008, men ämnet är extremt svårnedbrytbart och finns kvar i mark och vattendrag.

Det PFOS som uppmätts nu kommer från brandskum som användes vid Linköpings gamla brandstation. Vid själva stationen uppmättes för några år sedan ännu högre halter, som högst 360 mikrogram/kilo, och JM fick forsla bort stora schaktmassor inför sitt bygge där.

Att det skulle finnas PFOS i grundvattnet intill brandstationen var väntat, men de höga halter som nu uppmätts i jorden en bit från stationen är lite överraskande. Mest PFOS har hittats i brandmännens gamla fotbollsplan.

– Vi är lite förbryllade. På vissa mätpunkter är det helt rent, på andra är det höga halter. Kanske är det så att fotbollsplanen har använts som brandövningsplats. Vi har nu bett räddningstjänsten att ta fram information om hur marken använts, säger miljöskyddsinspektör Malin Johansson.

Vid en mätpunkt bara några meter från ån finns det dessutom tio gånger för höga halter av bly och zink, som förmodligen kommer från gamla fyllningsmassor.

Nu ska fler mätningar göras för att mer exakt avgränsa var marken behöver saneras. Saneringen lär därför inte komma igång förrän nästa år, i samband med att Brunnsparken ska börja anläggas.

– Det förekommer så klart ett läckage till Stångån. Det har det gjort under en lång tid, ända sedan man använde brandskummet. Men det är viktigt att inte hasta fram någonting, utan kartlägga noga så att vi gör rätt åtgärder, säger Gunnar Gustafsson.

I Linköping finns flera kända platser med PFOS-föroreningar. Det handlar, förutom gamla brandstationen, bland annat om Malmens flygplats, brandövningsplatsen på Djurgården, Saab och Gärstadverket. Från alla de platserna riskerar ämnet att spridas vidare via Stångån till Roxen, där den kan anrikas i fiskarna.

Både vid Stångåns mynning och i Tinnerbäcken har PFOS-halter uppmätts som klart överskrider EU:s miljökvalitetsnormer för ytvatten. De prover som tagits i fisk har dock, med något undantag, haft godtagbara värden. Däremot hade en utter, som blev ihjälkörd på Hamngatan, väldigt mycket PFOS i levern – 29 gånger mer än gränsvärdet.

Länsstyrelsen i Östergötland har en arbetsgrupp som sammanställer och analyserar de prov som tas i jord, vatten och djur.

– Framför allt i anslutning till brandövningsplatserna finns det höga halter, och spridningen är förmodligen rätt så stor. Men vi har inte hittat några jättehöga halter i dricksvatten, som tur är, säger Igor Keljalic på miljöskyddsenheten.

Vad är PFOS?

PFOS (perfluoroktansulfonat) hör till gruppen perfluorerade alkylsyror (PFAS).

PFOS användes i en lång rad produkter, bland annat för att göra textilier och andra material vattenfasta. På 1980-talet började PFOS användas i stor skala i brandskum, och det är vid brandövningsplatser som de stora föroreningarna hittats.

I bland annat Uppsala, Tullinge och Kallinge har man fått stänga dricksvattentäkter som innehåller hälsovådliga PFOS-halter.

Inom EU förbjöds användningen av PFOS 2008.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Alvin

Ämnen du kan följa