Här planeras cirka 70 nya villor

Ett 70-tal nya villor kan komma att byggas i Vårdsberg, strax öster om Linköping. En förskola och ett gruppboende ingår också i planen.

13 juli 2019 08:00

Linköpings kommun är restriktiv med att tillåta bostadsbyggande i det område som ligger närmast men ändå utanför staden. Nu är Vårdsberg ett av de fem områden där kommunen vill släppa fram ett stadsnära, lantligt boende.

Området fått så kallade områdesbestämmelser, som antogs av samhällsbyggnadsnämnden i juni, där det pekas ut var det är lämpligt att bygga nya hus. Här kommer det inte att krävas detaljplan eller förhandsbesked – de som vill bygga kan ansöka om bygglov direkt.

Vårdsbergsområdet är först av fem områden, där hela den politiska processen är klar. Två granskningar har genomförts och sammanlagt 36 yttranden har kommit, varav 20 från privatpersoner. Från början fanns det planer på runt 90 småhustomter i Vårdsbergsområdet, men efter synpunkter från länsstyrelsen – som bland annat har handlat om fornlämningar, skyddande av jordbruksmark, dagvattenproblem och risk för fallande stenblock – har några mindre områden tagits bort. I områdesbestämmelserna redovisas totalt 13 bebyggelseområden som får kompletteras med ny småhusbebyggelse med sammanlagt ett 70-tal småhus samt en förskola och gruppbostäder.

Utanför de 13 utpekade bebyggelseområdena ska det bli restriktivt med tillåtelse av ny bebyggelse och endast enstaka småhus kan tillåtas efter allmän lämplighetsprövning i samband med bygglov.

I bestämmelserna redovisas också fritidshusområdet Vimarka med 20 småhus som får omvandlas till permanent bebyggelse. På bilden är det område B3. För det området har nämnden beslutat att en detaljplan ska tas fram. Allt byggande i Vårdsberg handlar än så länge om privata tomter och personer som önskar tomter i den kommunala tomtkön får fortsätta att vänta.

Kommunen har tillgodosett en del synpunkter. Blanda annat har inte kravet på bygglovsplikt för ekonomibyggnader i kulturhistoriskt värdefulla miljöer ökat, eftersom fastighetsägarna skött dem bra hittills. Men en del synpunkter blev inte tillgodosedda som till exempel önskemål om nya områden för bostadsbebyggelse samt önskemål om cykelväg mellan Hjulsbro och Linghem.

De andra fyra områden som är utvalda för ett stadsnära boende är: Kränge, Landeryd, Gullberg och ett område öster om Rystad. Näst på tur står områdesbestämmelser i Kränge och Landeryd.

.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Zenaida Hadzimahovic

Ämnen du kan följa