Enligt översiktsplanen ska Linköpings kommun vara restriktiv med att tillåta bostadsbyggande i ett randområde runt centralorten. Några områden har dock valts ut, där man vill släppa fram ett så kallat stadsnära, lantligt boende: Vårdsberg, Landeryd, Kränge, Gullberg och ett område öster om Rystad.

Dessa fem områden ska få så kallade områdesbestämmelser. Tanken med bestämmelserna är att peka ut var det är lämpligt med nya hus och att göra det enklare att bygga. Här kommer det inte att krävas detaljplan eller förhandsbesked – de som vill bygga kan direkt ansöka om bygglov.

Vårdsberg är först ut. Här är områdesbestämmelserna inne i det sista skedet av den politiska processen; granskning. I april eller maj väntas det slutgiltiga beslutet.

Artikelbild

| 70 nya småhus kan byggas på landsbygden runt Vårdsberg. Golfbanan berörs inte av planerna.

Från början fanns det planer på runt 90 småhustomter i Vårdsbergsområdet, men efter synpunkter från länsstyrelsen har några mindre områden plockats bort. Det har bland annat handlat om fornlämningar, skyddande av jordbruksmark, dagvattenproblem och risk för fallande stenblock.

Nu ger bestämmelserna möjlighet till ett 70-tal småhus, samt en förskola och ett gruppboende. Dessutom kan Vimarka fritidshusområde, med 20 sommarstugor, omvandlas till permanent bebyggelse.

– Vi räknar med att Vårdsberg kommer att byggas ut successivt. Kanske med en knapp handfull bostäder per år, tror Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Det rör sig uteslutande om privata tomter. De som hoppas på tomter i den kommunala tomtkön får fortsätta att vänta.

Artikelbild

| Vårdsberg är ett av fem områden som ska få så kallade områdesbestämmelser.

– Den kön har tillåtits växa på ett närmast barockt sätt de senaste åren. Där har vi en nöt att knäcka och jag vet inte riktigt hur vi ska klara att knäcka den, säger Demirok.

I tjänstemannaförslaget till områdesbestämmelser i Vårdsberg ingick ett utökat krav på bygglovsplikt även för ekonomibyggnader i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det kravet ströks av en enig samhällsbyggnadsnämnd.

– Anledningen till att det finns kulturhistoriskt värdefulla kulturmiljöer här är ju att fastighetsägarna skött dem så bra. Det finns ingen anledning att krångla till det för dem, kommenterar Demirok.

Näst på tur står områdesbestämmelser i Landeryd och Kränge. För Landeryds del handlar det om ett område öster om Stångån, från Vårdsbergsvägen och söderut. Krängeområdet ligger mellan Svartån i norr och E4 i söder. De planerna kommer ut på samråd under våren.