"Det är viktigt att anmäla"

Leo Elf från Linköping har en 42-årig yrkesbakgrund som byggnadsingenjör. Hans uppfattning är att en köpare har ett orimligt stort ansvar i samband med en fastighetsaffär eftersom nuvarande lagstiftning är mycket svårtolkad.

2 juli 2014 09:02

– Det är köparens undersökningsplikt som ligger till grund för felbedömning. Säljaren har däremot ingen i lagen angiven informations- eller upplysningsplikt av den fastighet som han/hon säljer, förklarar Leo Elf.

Han säger också att besiktningsmannen rent juridiskt inte har några skyldigheter att säga till att en fastighet, där det kan finnas risker, behöver granskas ytterligare. Det står heller inte reglerat i lagen hur besiktningen ska gå till vilket slår tillbaka på köparen, som amatör, menar Elf.

Han poängterar att en mäklare ska tillvarata båda parters intressen, men att det i slutändan är säljaren som gynnas då det handlar om att få ut högsta möjliga pris för fastigheten.

Leo Elf skulle därför vilja se en lagändring där säljare och köpare gemensamt besiktar fastigheten innan tillträdet.

– Säljaren har i många fall redan marknadsfört fastigheten som besiktigad. Att lägga det juridiska ansvaret på bägge parter är en anpassning till rådande praxis där köparen har en undersökningsplikt. Hans förslag är därför att:

* Parterna tillsammans utser en opartisk besiktningsman och skaffar en gemensam försäkring mot fundamentala och oförutsägbara avvikelser och fel som väsentligt påverkar marknadsvärdet.

* Säljare och köpare ska ha kännedom om vad som avses med normal standard och allmänt kända avvikelser och fel, så kallade riskkonstruktioner.

* Innan tillträde av en fastighet bör parterna låta jurist/advokat med fastighetsrättslig och byggteknisk kompetens granska köpeavtalet.

– Utgångspunkten är att man ska göra en bra affär som gynnar båda parter, säger Leo Elf.

Konsumentverket har tidigare granskat fyra försäkringsbolag efter larm från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Konsumenternas försäkringsbyrå. Anticimex är ett av dem.

– Man överdriver betydelsen av dolda fel-försäkringen. Vi valde då att titta på marknadsföringen, avtalsvillkor samt förköpsinformation. Försäkringarna ger i vissa fall intryck av att täcka in alla dolda fel, säger juristen Camilla Tellås.

Så är alltså inte fallet.

Även Tellås kan se att dolda fel-försäkringen i första hand gynnar säljaren och skyddar densamma när en säljare väljer att gå vidare med en stämning. Köparen har ett eget ansvar.

– Man bör göra en egen besiktning och inte bara titta på säljarens besiktningsprotokoll. Det finns en långt gående undersökningsplikt, säger hon.

Samtidigt poängterar Camilla Tellås att man som försäkringstagare alltid bör göra en anmälan till ARN, trots avslag från det aktuella försäkringsbolaget.

– Det är viktigt att anmäla, det är ett sätt att få ärendet prövat och det kostar inget. 99 procent av ARN:s beslut brukar också försäkringsbolagen rätta sig efter. Man ska inte ge sig, säger hon.

Som kund går det också att vända sig till Konsumenternas försäkringsbyrå för kostnadsfri hjälp och rådgivning, exempelvis hur man ska tolka olika villkor.

Konsumentverket har efter sin granskning krävt att de aktuella försäkringsbolagen, Anticimex, Chubb, Ikanoförsäkringar och Länsförsäkringar förändrar sin marknadsföring.

Trots det verkar oklarheterna bestå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rita Furbring