Botryggs protest kan försena bygge

Kommunen kräver Botrygg på tolv miljoner kronor för att företaget ska få bygga bostäder vid Skogsvallen. Botrygg protesterar och frågan är nu om det blir några hus.

14 februari 2018 07:00

På onsdagen var det tänkt att samhällsbyggnadsnämnden skulle klubba detaljplanen för området vid Skogsvallen i Hjulsbro.

Detaljplanen innehåller runt 350 bostäder, såväl lägenheter som radhus och villor. Cirka 100 av lägenheterna är det tänkt att Botrygg ska bygga på sin mark och resten av byggrätterna ska tilldelas olika byggherrar i en markanvisningstävling.

Men i allra sista stund före nämndens möte har Botrygg backat. Företaget protesterar mot att exploateringskostnaderna blir för höga. Det handlar om de avgifter som en byggherre måste betala för att kommunen anlägger gator, torg, cykelvägar och parker i området. I det här fallet krävs Botrygg på över tolv miljoner kronor.

– Det ligger inte alls i paritet med vad andra fått betala för liknande projekt. Vi tycker att det är väldigt orättvist, säger Maria Brahim, byggchef på Botrygg.

Botrygg har tagit fram en jämförelse med några andra byggprojekt, bland annat JM:s vid gamla brandstationen och Stångåstadens på Prisotomten och i Majelden. Räknat per kvadratmeter BTA (total byggyta) ligger kostnaden för de projekten på i snitt 183 kronor. Vid Skogsvallen handlar det om 1 080 kronor.

Gör den här avgiften det olönsamt för er att bygga vid Skogsvallen?

– Det blir i alla fall en väldigt hög merkostnad och framför allt är det orättvist, säger Maria Brahim.

Kommunens planchef Alisa Basic försvarar kommunens kalkyl. Hon tycker inte att de olika projekten är jämförbara.

– De exploateringar som Botrygg jämför med ligger i tätare stadsmiljö där man i mycket högre grad utgår från befintlig infrastruktur. Dessutom är exploateringsgraden högre där än på Skogsvallen, och då blir det billigare per BTA, säger hon.

Botrygg vill att kommunen inför en schablonavgift så att alla byggherrar får betala lika höga exploateringsavgifter.

Kommunens förre mark- och exploateringschef Bill Eriksson berättar att Linköping för länge sedan hade ett utjämningssystem.

– Men principen numera är att varje exploatering ska bära sina egna kostnader. Så är det i hela riket, så vitt jag vet.

Eriksson kopplar Botryggs agerande till att marknaden för bostäder inte ser lika ljus ut som tidigare.

– Vi kommer in i ett konjunkturläge som är annorlunda än vad vi hade för bara två eller tre månader sedan. Det gör att många byggherrar ser om sina projekt.

Ärendet om en ny detaljplan för Skogsvallen plockas nu bort från onsdagens sammanträde.

– Vi trodde väl att vi var överens och att planen skulle antas nu. Men vi får sätta oss ner och ta en diskussion med Botrygg och titta över det här en gång till, säger Bill Eriksson.

Frågan är om diskussionen bara innebär en mindre försening för projektet eller om det finns risk för att det helt går i stöpet.

– Det är inte helt ovanligt att man kommer fram till att en exploatering är för dyr för att genomföra. Det vanliga är då att man väntar ett antal år tills markpriserna kommit upp i en nivå där kostnaderna kan försvaras. Eller så får man försöka hitta åtgärder som gör det billigare, kommenterar Bill Eriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa