Äldre drabbas av långa handläggningstider

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar ännu en gång socialnämnden i Linköping för långa handläggningstider. 245 ärenden som rör äldre väntar på handläggare.

8 november 2018 14:30

Nyligen riktade IVO kritik mot socialnämnden för långa handläggningstider i ärenden som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nu konstaterar samma myndighet att även äldre som vänder sig till socialnämnden drabbas av långa handläggningstider.

I augusti 2018 gjorde IVO en inspektion och det visade sig då att 245 ärenden väntade på att få en handläggare. Merparten av de äldsta ärendena rörde ansökningar om servicelägenhet. IVO konstaterade dessutom att det i merparten av ärendena inte skedde någon kontakt under tiden som man väntar på att få en handläggare tilldelad. "Det innebär att socialtjänsten inte vet under vilka förhållanden de sökande tvingas leva och om det finns risk för att missförhållanden uppstår", skriver IVO, som finner detta förhållande helt oacceptabelt och oförenligt med gällande lagstiftning.

Den 20 september i år genomfördes ett dialogmöte mellan IVO och företrädare för kommunens ledning. Det framkom då att kommunen delar IVO:s oro. Kommunen har påbörjat ett arbete för att komma till rätta med bristerna. IVO kommer att följa upp resultatet inom ramen för den samlade tillsyn som nu pågår av socialtjänstens myndighetsutövning i Linköpings kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Quist

Ämnen du kan följa