Problemet med låga vattennivåer och flöden växer stadigt och förväntas påverka dricksvattenförsörjningen i Sverige i takt med klimatförändringar. Nuvarande situation med låga vattennivåer kan bli långvarig eftersom det krävs långa perioder med riklig nederbörd för att återställa vattenmagasinen. Regeringen vill med uppdraget skaffa sig tidig och fördjupad information om situationen för att vara förberedd på eventuell vattenbrist.

– Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för ett fungerande samhälle och näringsliv. Uppdraget till länsstyrelserna att kartlägga och analysera vattensituationen i länen och bedöma förmågan att hantera vattenbrist ges för att skapa så goda förutsättningar som möjligt att hantera en eventuell vattenbrist, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddalande.

På länsstyrelsen i Östergötland är man ännu inte helt på det klara med vad uppdraget innebär.

– Det är nytt för oss, men det är positivt att frågan tas upp, säger Markus Gustafsson på vattenenheten på länsstyrelsen för Östergötlands län.

Hur jobbar ni med frågor kring vattenförsörjningen?

– Vi reviderar vår vattenförsörjningsplan regelbundet och jobbar långsiktigt utifrån klimatperspektivet. I samarbete med SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) och SMHI får vi mätningar och beräkningar som hjälper oss att jobba åt rätt håll. Dessutom har vi en tät dialog med kommunerna och det är bra för att vara förberedda på att torkan kan komma, säger Markus Gustafsson.