Miljoner i bidrag till förorenad mark

På området där Brandnäs såg tidigare låg vid sjön Sommen på Torpön i Ydre gjordes för fyra år sedan markundersökningar som visade att marken var förorenad med dioxiner.

4 september 2018 06:00

Naturvårdsverket har beviljat 17 miljoner kronor för att sanera området där tidigare Brandnäs såg på Torpön i Ydre låg. Arbetet drar i gång i höst med åtgärdsförberedelser och projektering, då två miljoner kronor bedöms ska förbrukas. Under nästa år fortsätter arbetet med genomförande, då återstående 17 miljoner kommer att förbrukas.

Brandnäs såg var i drift mellan 1918 och 1960. Verksamhetsområdet med såghus, doppning och brädgård låg runt Dustusviken och en intilliggande damm i anslutning till viken. På sågverket utfördes bland annat träskyddsbehandling med hjälp av klorfenolpreprat som innehåller dioxin som en biprodukt. Behandlingen genomfördes som doppning av sågat virke i så kallat doppkar men även genom sprayning av virke i såghus. På området var doppkar placerade på tre platser, ett vid såghuset och ett på vardera sidan om Dustusviken, på den norra respektive södra udden. Mycket pekar på att doppkaret förflyttades mellan södra och norra udden med hjälp av ett industrispår som fanns inom sågverket. Upplagsplaster för virket förekom inom ett stort område runt sågverket. I jord och sediment har dioxin hittats inom en stor del av undersökningsområdet. Metaller och klorfenoler har inte uppmätts i halter över generella riktvärden för jord. Området som har undersökt är 45,5 hektar stort. Höga halter av dioxin uppmättes på uddarna men även vid tidigare såghus. Höga dioxinhalter uppmättes även öster om dammen i området och detta kan bero på att muddermassor från dammen har lagts upp där. I grundvattnet har framförallt högklorerade dioxiner och furaner påträffats men även i lågklorerade. Huvudstudiens fördjupade hälsoriskbedömning visade att dioxinförorening inom före detta sågverket är betydande och att det fanns ett behov av att reducera hälsoriskerna från den förorenade jorden. För dioxin har livstidsexponering betydelse eftersom halterna i kroppen ökar med en persons ålder. De dioxinhalter som påträffades i ytlig jord innebär en både kortsiktig och långsiktig hälsorisk inom flera av områdena, på uddarna, öster om dammen samt i området runt före detta såghuset där den ursprungliga markytan är kvar.

– Vi har haft information till boende och andra berörda i och runt området om att saneringen kommer i gång under hösten, säger Geira Torjusen, handläggare på miljöskyddsenheten hos länsstyrelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars-Göran Bexell

Ämnen du kan följa