90 bostadsrätter vid Göta kanal

Politikerna ger klartecken för planeringen av de 90 nya bostadsrätterna i Berg. Även föroreningar i marken måste utredas.

19 oktober 2016 21:27

– Det finns ett behov av bostäder i Berg, men inte bara av villor. Därför är det här projektet intressant. Det är också roligt att planera för bostäder i ett så attraktivt område, med närheten till Göta kanal, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Linköping.

Vid onsdagens sammanträde gav nämnden tillåtelse till prövning av detaljplan för fastigheten Berg 1:3, en gammal industritomt som bland annat har hyst ett sågverk. Bygget kan påbörjas tidigast vid årsskiftet 2017–2018.

Området är 26 000 kvadratmeter och risken för föroreningar gjorde att fastighetsägaren Simon Özmen, som driver äventyrsgolfen vid Bergs slussar, beställde en miljöteknisk markundersökning.

Resultatet pekar på liten förekomst av kvicksilver på ett djup av 0,7 till 1 meter. Dioxiner, som brukar uppmätas vid gamla sågverk, påträffades också men i liten omfattning. Vid en mätpunkt påträffades polyaromatiska kolväten i grundvattnet. Det är en grupp ämnen som finns i stenkol och petroleumprodukter.

Den miljötekniska undersökningen visade att det behövs ytterligare utredningar för att avgöra vilka saneringsbehov som krävs för att kunna bygga bostäder. Något som måste utredas i detaljplanearbetet.

– Men bedömningen som vi har gjort hittills är att de eventuella saneringsåtgärderna inte är av så stor karaktär, säger Elias Aguirre.

Ambitionerna enligt översiktsplanen är att få till ett mera diversifierat boende i området. Syftet är också att skapa ett slags ny entré till Berg söderifrån. Här kommer staden, landsbygden och odlingslandskapet att mötas.

– Det är viktigt att bebyggelsen passar in i det här landskapet. Vi behöver också beakta hur trafiksituationen påverkas med nya bostäder i området, säger Elias Aguirre.

Annat som planarbetet måste behandla är strandskyddet och behovet av förskoleplatser i området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin