Biskopen inspirerar långt utanför kyrkans portar

Martin Modéus: Levande tillsammans med Kristus, om en kyrka i rörelse

3 maj 2016 14:00

Herdabrev för Linköpings stift

Artos & Norma bokförlag

När en biskop i Svenska kyrkan tillträder sin tjänst är det tradition att hen skriver ett herdabrev till sina församlingar. Ett herdabrev, som kanske främst riktar sig till präster, diakoner och förtroendevalda, ges ut i bokform och tar vanligtvis flera år att skriva. Biskopen måste först få möjlighet att lära känna sitt stift och därmed bokens adressater. Läsarna får i sin tur bekanta sig med sin biskop och hens tankar om framtiden. Ett herdabrev är alltså som en programförklaring eller ett andligt måldokument.

Martin Modéus vigdes till biskop i Linköpings stift 2011. Nu kommer hans herdabrev ”Levande tillsammans med Kristus”. Redan på bokens omslag ser läsaren att steget är långt från gamla tiders herdabrev som ofta var akademiskt djupsinniga och snäva teologiska avhandlingar.

Varma klara färger antyder en ny tid. Samma somriga och färglada ton återkommer också i biskopens text. Även den som inte är aktiv eller tillhörig en församling och kyrka har stor behållning att läsa denna bok.

Ett av nyckelorden i Martin Modéus herdabrev är ”inkluderande”. Biskopen löser upp gränser mellan vad som är innanför och utanför, troende och icke troende. I centrum står hela skapelsen med naturen, djuren och människan. Gudsriket, som är ett centralt bibliskt begrepp för biskopen, återfinns inte bara i kyrkan utan lika mycket på vårdcentralen och i skolan.

Modéus gör en spännande skillnad mellan sekularisering och sekularism. Sekularisering ser han som något gott och positivt, som ett uppbrott från förtryckande religiösa strukturer. Sekularismen är däremot en lika repressiv struktur när ateism blir en egen tro som tränger undan andras.

Martin Modéus är inte rädd för ett samhälle som förändras och som ger kyrkan en ny och annorlunda plats. Det skapar möjligheter. ”Ett plåster behöver inte vara kristet för att fungera”, säger biskopen. Centrum i världen är inte församlingen.

Biskopen avstår från den trista vanliga kristna tonen att betona vad man själv har och som saknas i övriga samhället. Det är i världen han finner kyrkan. Till Modéus inkluderande tankar hör hans eget sätt att skriva. Han lyfter fram många röster och visar på exempel från andras arbete. En lågmäld ton som känns ovanligt hoppfullt. Med den starka betoningen av skapelse och relation för Martin Modéus teologin tillbaka sin företrädare Martin Lönnebo, om än med ett helt annat språk. Det är gott.

”Levande tillsammans med Kristus” är en bok som kan läsas av många. Med sin klara ekoteologi inspirerar den långt utanför kyrkans portar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jakob Carlander