Vi kan utveckla innerstaden och bevara kulturarvet

Linköping står inför en expansiv fas och innerstaden och dess kvalitéer är av stort värde för hela kommunen. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för innerstaden när den växer.

Området runt Drottningtorget är viktigt för innerstaden, poängterar insändarskribenterna.

Området runt Drottningtorget är viktigt för innerstaden, poängterar insändarskribenterna.

Foto: Ann-Charlotte Irhede

Insändare2021-03-23 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Gör inte om misstag – bevara Kungsbergskolan" (10/3).

Tack för dina synpunkter, Hans Nilsson. Vi delar din bild av att kulturmiljön är mycket viktig för stadens karaktär. Samtidigt är det viktigt att även ta hand om och utveckla innerstadens många andra kvalitéer. 

Tillsammans skapar dessa kvaliteter en attraktiv och levande innerstad för oss Linköpingsbor. Därför har vi tagit fram riktlinjer som styr hur innerstaden ska växa och vägleder oss i planeringen för nya projekt, exempelvis området runt Drottningbron.

Som du nämner så revs stora delar av central bebyggelse i svenska städer under 60- och 70-talen, så även i Linköping.

Men tack vare att det karakteristiska gatunätet behölls i Linköpings innerstad har nya byggnader och platser kunnat utvecklas med respekt för det förgångna. Detsamma gäller än idag – Linköpings innerstad kan utvecklas samtidigt som vi bevarar kulturarvet.

Du ifrågasätter varför vi planerar för en ny skola i innerstaden. Vi menar att skolor behövs i alla stadsdelar. Särskilt viktigt är att de finns i centrala lägen som är tillgängliga för många till fots, med cykel eller kollektivtrafik. 

Genom utredningar har vi gjort bedömningen att gatunätets kapacitet för biltrafik är tillräckligt. Utvecklingen av området kommer däremot att kräva ombyggnation av omgivande gator för att skapa mer utrymme för gående och cyklister. Detta kommer bidra till en hållbar utveckling av stadsdelen.

Den nuvarande Kungsbergsskolan är inte ändamålsenlig för behoven och begränsar möjligheterna för kvarterets utveckling. 

Den äldre delen av skolan är byggd i slutet av 40-talet utifrån dåtidens krav på skolmiljö. Byggnaden är i delar belastad med fuktproblem vilket orsakat arbetsmiljöproblem. 

Detta har lett till att skolan har varit stängd under lång tid. Att renovera befintlig byggnad skulle vara svårt och dyrt. Därför har vi tagit fram ett förslag på att den ska ersättas av en ny modern skola, anpassad för stadens växande ur flera perspektiv – behovet av skolplatser, idrottshallar och utvidgningen av innerstaden över ån.

Området runt Drottningtorget är viktigt för innerstaden och därför måste det utvecklas på ett sätt som är till förmån för hela kommunen.