Vi behöver inga nya barriärer i landskapen

Efter flera års utredning närmar sig tidpunkten där beslut ska tas kring Ostlänkens dragning.

Insändare 29 mars 2022 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett beslut som medför stor påverkan för kommunens invånare såväl som för vår värdefulla natur. För flertalet kommuninvånare kommer boende och levnadsförhållanden att förändras och väntan på beslut kantas av oro och en förhoppning om att skonas från negativa besked. 

Trafikverket gjorde tidigt bedömningen att Ostlänken medför betydande miljöpåverkan. Detta då den kommer lokaliseras genom delvis opåverkade landskap och boendemiljöer. 

Sett till projektmålen för Ostlänken ska störningar i påverkade områden begränsas. Den färdiga anläggningen ska utformas med omsorg för såväl landskap som enskilda platsers karaktär. Ostlänken ska vara förenligt med långsiktigt bevarande av ekologiska funktioner och biologisk mångfald. 

Flera av de sju förslagna korridorerna innebär avsevärt intrång i den så viktiga östgötska landsbygden. Det skulle ge ett stort negativt avtryck! Vikten av att bevara skog och bördig åkermark för såväl lantbruk som biologisk mångfald kan inte nog understrykas. Detta är värden som ej kan återskapas.

 

Inom området finns flera riksintressen för naturvård bland annat Kapellån. Vi vill även lyfta Lillån som källa till biologisk mångfald och med stort naturvärde att bevara. Här bör en utredning göras för att identifiera arter som bör skyddas som salamander, musslor och fladdermöss. 

Minsta möjliga externa påverkan bör rangordnas högt, sett till de beslutsgrundande faktorerna. Vi förordar därför att sträckningen skall gå utmed E4:an eller parallellt med nuvarande järnväg för att undvika nya sår och barriärer i landskapet. Området mellan motorväg och järnväg blir annars extremt svårarbetat med broar för tåg samt tunnlar för maskiner. Att placera ett spår i anslutning till nuvarande järnväg skulle även göra det möjligt att rusta upp nuvarande spår som har stort underhållningsbehov. Det kan även skapa möjlighet att avlasta vägarna från tung godstrafik och minska CO2-utsläpp. Det skulle potentiellt även spara pengar i städernas infrastruktursatsningar, om man inte behöver bygga nytt resecentrum. Nuvarande snabbtåg skulle köra ostört i cirka 250 km/h, vilket bör räcka.

Sammanfattningsvis skulle det bevara många hektar bördig åkermark, skog som främjar biologisk mångfald och lantbruksföretag kan fortsätta bedriva sin verksamhet utan intrång från nya stambanan. Vi behöver inga nya barriärer i landskapet!


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Stopp i tågtrafiken mellan Linköping och Norrköping

Insändare: Varför får vi ingen information om inställda tåg?

Varför får vi ingen information om inställda tåg?

Insändare: Varför får resenärer åka med utan giltig biljett?

Varför får resenärer åka med utan giltig biljett?

Insändare: Planerna kring Ostlänken är galenskap

Insändare: Dra Ostlänken intill befintlig stambana

Dra Ostlänken intill befintlig stambana
Visa fler