Vi behöver bättre alternativ för Rimforsa torg

Vi behöver ett välkomnande, lättillgängligt torg med generösa grönytor, formella och informella mötesplatser, gångstråk, lekplats samt möjlighet till torghandel och framträdanden, menar insändarskribenterna.

Eventuella hus kommer att göra infarten till Rimforsa ännu tråkigare, skymma den vackra miljön vid Gästis, eller skugga torget beroende på var de placeras, menar insändarskribenten.

Eventuella hus kommer att göra infarten till Rimforsa ännu tråkigare, skymma den vackra miljön vid Gästis, eller skugga torget beroende på var de placeras, menar insändarskribenten.

Foto: Dennis Petersson

Insändare2023-03-24 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Häromveckan presenterade kommunen nio olika alternativ för ombyggnad av Rimforsa torg. Åtta av förslagen visade byggnation på torget. På det enda förslaget utan byggnad hade man ritat in parkering på halva torget och dessutom ett åtta våningars högt punkthus mot Borgbacken.

Vi behöver minst ett förslag till där det inte byggs alls på torget utan att största delen av torget används som mötesplats. Torget är inte så stort som man först tror, det omges på tre sidor av gator. Eventuella hus kommer att göra infarten till Rimforsa ännu tråkigare, skymma den vackra miljön vid Gästis, eller skugga torget beroende på var de placeras. Dessutom blir det ytterst lite grönyta kvar om torget bebyggs.

I planprogrammet föreslås affärsverksamhet i bottenvåningen på nybyggnationen, men det är inte lätt att bedriva affärsverksamhet på mindre orter. Affärer läggs ner i Kisa och även inne i centrala Linköping. Kanske går det att hitta sådana lokaler i befintliga hus.

Ju mer Rimforsa växer i utkanterna, desto viktigare med en stor mötesplats i centrum. Vi behöver ett välkomnande, lättillgängligt torg med generösa grönytor, formella och informella mötesplatser, gångstråk, lekplats samt möjlighet till torghandel och framträdanden. Viss parkering behövs, men man behöver fundera ut fler alternativa platser att parkera på, kanske vid återvinningen?

Vi bör inte bygga nytt på eller nära torget, det är redan nu mycket trafik genom Rimforsa och förbi torget, den skulle då öka ytterligare. Många skolbarn rör sig vid torget och i korsningen, det känns otryggt och det finns till exempel ingen tydlig cykelväg där.

Det finns andra centrala platser i samhället att bygga på, till exempel vid brandstationen som enligt översiktsplanen ska flyttas, vid Högabacksvägen och kanske något ytterligare hus vid Kvarntorget. Möjligen skulle man även kunna bygga en lägre huslänga upp mot
Borgbacken i stället för det föreslagna höghuset.

Boverket rekommenderar kommunerna att föra en tidig medborgardialog med invånarna vid planerade förändringar, och lyssna in deras åsikter och kunskaper redan innan samrådsprocessen kommer igång. Det var bra att representanter för kommunen fanns på plats när förslagen presenterades, men det behövs även ett fysiskt möte inomhus där alla kan träffas och lyssna in varandra. Det är även viktigt att sådana möten annonseras i god tid.

Hur tänker Kinda kommun göra för att få fram Rimforsabornas åsikter?

Astrid Hultman, Gunnar Hultman, Maj-Lis Persson, Mats Holm, Iréne Brandén, Margareta Persson, Ninna Stensgård, Annchi Netz, Lars Netz

Svar från Kinda kommun:

Uppdraget från politiken har varit tydligt och omfattar bland annat att hitta lösningar för att göra ytan mer attraktiv som mötesplats för medborgare, näringsidkare och besökare.

En enig samhällsbyggnadsnämnd beslutade 2021–10–26 följande: 

”Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genom ny detaljplan för Rimforsa torg, på del av fastigheten Rimforsa 9:43, pröva möjligheten att bebygga platsen med flerbostadshus och allmän plats för torgmiljö. Planprojektet ska inledas med att ett planprogram för disposition av området tas fram och ställs ut för samråd.”

I enlighet med beslutet har våra tjänstemän arbetat med frågan vilket, så här långt, utmynnat i den utställning som pågår fram till 2023– 04–10. Man har träffat medborgarna vid en fysisk träff i Rimforsa och i samband med det även presenterat nio olika förslag vid torget och på kommunens hemsida. På hemsidan kan man, om man så önskar, lägga en röst på något av de förslag som presenterats.
Röstningen är upplagd för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om ifall något av förslagen sticker ut. Den ska däremot inte uppfattas som någon slags folkomröstning.

Processen är fortfarande i ett tidigt stadie och medborgardialogen redan påbörjad. Alla synpunkter beaktas vilket också omfattar synpunkterna i insändaren. Även fortsättningsvis kommer vi att lyssna på inspel från, och ha en dialog med våra medborgare. Självklart kommer även den fortsatta processen att vara transparent.

Conny Forsberg, ordförande samhällsbyggnadsnämnden