Varför satsar kommunen så hårt på känslig mark?

Det känns underligt att kommunen satsar så hårt på bostäder på känslig mark samtidigt som man inte kan leverera mark för näringsverksamhet i området – mark som inte har samma krav som gäller för bostäder, menar insändarskribenterna.

Har det givits planbesked i Berg trots att markundersökningar inte genomförts, undrar insändarskribenterna.

Har det givits planbesked i Berg trots att markundersökningar inte genomförts, undrar insändarskribenterna.

Foto: Åke Alvin

Insändare2023-03-22 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Genom Ljungsbro och Berg går ett område med alunskiffer i berggrunden. Alunskiffer innehåller höga halter av uran, vilket förknippas med höga markradonhalter samt förhöjda halter av spårämnen som arsenik och kadmium. Detta har också lett till att kommunens miljöförvaltning har informerat boende i Berg om att det är olämpligt att odla grönsaker i jorden, utan detta bör i stället göras i pallkragar med köpt jord.

Enligt ”Alunskifferförekomst i Ljungsbro och Berg”, utgiven av Linköpings kommun, ska markundersökningar genomföras i området innan planbesked ges. Om undersökningarna visar på förekomst av alunskiffer bör byggande av bostäder undvikas om sanering till känslig markanvändning inte kan uppnås från markytan och minst två meter nedåt. 

I Corren i slutet av januari redovisar kommunen nio områden i Ljungsbro och Berg där bostäder planeras. Vid kontroll med kommunen visar det sig att för sju av de nio områdena finns ingen uppgift om markundersökningar. 

Företagareföreningen undrar nu:

* Har planbesked givits trots att markundersökningar inte genomförts?

* Om markundersökningar genomförs i planprocessen, kommer resultaten att anslås så att boende i området gratis kan få ta del av dem?

* Om blivande byggherrar genomför markundersökningar – kontrollerar då kommunen kvaliteten på dessa undersökningar?

Det känns lätt underligt att kommunen satsar så hårt på bostäder på känslig mark samtidigt som man inte kan leverera mark för näringsverksamhet i området – mark som inte har samma krav som gäller för bostäder. Man kunde ju exempelvis låta området runt gamla Bergs trä förbli ett näringslivsområde så slipper man en mycket kostsam sanering.

Michael Nydén och Stefan Hyll, Vretaklosterbygdens Företagareförening 

Svar från Linköpings kommun:

Hej och tack för era frågor!

När kommunen ger ett planbesked betyder det att man är redo att börja undersöka möjligheten att bygga nya hus. Det betyder inte per automatik att det kommer gå att bygga, utan det kommer undersökas och säkerställas under planarbetet.

Ingen detaljplan kan antas utan att det har säkerställts att det är säkert att bo där. När arbetet med detaljplanen i Ljungsbro-Berg startar kommer man utreda föroreningssituationen och andra faktorer som kan påverka planarbetet framåt. Det är inte ovanligt att ett område som ska bebyggas innehåller naturligt förekommande halter av miljöskadliga ämnen. När halterna är för höga åtgärdas det genom att området saneras innan byggnation, någonting som även gynnar miljön.

Av de godkända planbeskeden i Ljungsbro och Berg är det två som ligger i zonen där det kan finnas alunskiffer. Markägarna som vill bygga där har gjort en markmiljöundersökning för förekomsten av alunskiffer. När detaljplanen påbörjas kommer en djupare bedömning av lämpligheten att bygga där göras. De andra planbeskeden bedöms inte ligga inom riskzonen för alunskiffer, men markundersökningar kommer göras även där för att säkerställa detta.

Oavsett om det är kommunen eller ett privat företag som är byggherre, ska genomförda provtagningar och markundersökningar alltid redovisas och godkännas av kommunen. Genomförda markundersökningar är offentliga handlingar och kan mot en kostnad begäras ut från Linköpings kommun. 

Översiktsplanen för Ljungsbro och Berg visar vilka områden som är lämpliga för olika typer av markanvändning. Områdena för planbeskeden bedöms lämpliga för just bostäder och inte för utveckling av verksamheter, då de ligger för nära befintliga bostäder. Det finns andra områden som är utpekade som lämpliga för verksamheter, till exempel kring de befintliga verksamheterna Cloetta och Vreta kluster. 

Om ni har fler frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss via Kontakt Linköping på 013-20 60 00 eller kontakt@linkoping.se.

Mikael Lekbeck, enhetschef miljöskyddsenheten, Linköpings kommun