Unga behöver ha fler trygga vuxna i sin närhet

Risken att bli rekryterad av kriminella grupper är mer beroende av individ än bostadsområde eller härkomst, skriver en förskollärare.

Det absolut viktigaste du som vuxen samhällsmedborgare kan göra för våra barn är att vara närvarande, nyfiken och tillmötesgående, menar insändarskribenten.

Det absolut viktigaste du som vuxen samhällsmedborgare kan göra för våra barn är att vara närvarande, nyfiken och tillmötesgående, menar insändarskribenten.

Foto: Läsarbild

Insändare2023-02-21 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Visste du att barn enligt lag har rätt till en trygg barndom och uppväxt? Barnkonventionen visar på många sätt och via flera av sina artiklar att varje barn har rätt till trygghet och ett hållbart liv. Dagens samhälle tvingar bort denna grundläggande rättighet och varje vuxen samhällsmedborgare har ett ansvar att agera.

Den samhällsutveckling som bidrar till otrygghet i barns uppväxt är till exempel skjutningar, droger, våld och gängkriminalitet. Det finns något av en gemensam faktor i allt detta och det är ökningen av den organiserade brottsligheten och rekrytering till den. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) beskriver att anledningar för unga att ansluta sig till organiserad brottslighet är att få trygghet genom grupptillhörigheten samt bekräftelse och vuxna att se upp till. BRÅ förtydligar också i samma rapport att även om förekomsten av organiserad brottslighet är större i socioekonomiska utsatta stadsdelar så är det en minoritet av unga i områdena som medverkar i någon form av brottslighet. Risken att bli rekryterad av kriminella grupper är alltså mer beroende av individ än bostadsområde eller härkomst. 

Alkoholkonsumtionen bland unga har alltid varit hög men har faktiskt sjunkit de senaste åren, däremot verkar alkoholen ha bytts ut mot andra droger. De senaste 10 åren har tillgången samt användningen av narkotika ökat bland unga. Folkhälsomyndigheten har tagit fram några riskfaktorer som ökar sannolikheten att barn börjar med narkotika. Riskfaktorer är i viss utsträckning kopplat till levnadsvanor och socioekonomi men är också så basala som att barnet bor i en stad eller att det är en pojke. Alla barn är därför i risk att börja med narkotika och det krävs stort engagemang för att möjliggöra att varje barn får en trygg uppväxt.

Det krävs många och stora förebyggande insatser för att bryta denna utveckling. Barn och unga behöver ha fler trygga vuxna, fler vuxna som kan agera förebilder och vägleda alla unga mot ett långt och hållbart liv.

Det absolut viktigaste du som vuxen samhällsmedborgare kan göra för våra barn är att vara närvarande, nyfiken och tillmötesgående. Beroende på vilken position du har inom ditt jobb och privat så kan du göra skillnad på olika sätt. Du kanske stannar upp och hälsar på ungdomar på stan, du kanske bjuder in ungdomar att få göra praktik på din arbetsplats, du kanske startar upp eller ansluter till en befintlig nattvandrargrupp. Oavsett vilken position och möjlighet du har så kan du medvetet agera för att visa unga i din omgivning att du bryr dig!