Varför lägger kommunen ner Demensarbetslag City?

Att lägga ner Demensarbetslag City är ett oerhört misstag ifrån kommunens sida. Nu ska personalen splittras och arbeta i andra områden i stället för att behålla kompetensen där den gör störst nytta, skriver en specialistundersköterska.

Linköpings kommun väljer nu att bryta upp ett ytterst väl inarbetat och i vårt yrke högkompetent arbetslag i hemtjänsten, skriver en specialistundersköterska i Demensarbetslag City (DAL).

Linköpings kommun väljer nu att bryta upp ett ytterst väl inarbetat och i vårt yrke högkompetent arbetslag i hemtjänsten, skriver en specialistundersköterska i Demensarbetslag City (DAL).

Foto: Andreas Wälitalo

Insändare2023-04-06 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid senaste personalmötet får personalen på kommunens Demensarbetslag City (DAL) veta att vi inte längre är önskvärda som ett specialiserat hemtjänstlag för våra kunder med demenssjukdom. På grund av kommunens omorganisation av äldreomsorgen med områden där alla professioner ska vara nära och lättillgängliga i respektive område, så väljer kommunen att bryta upp ett ytterst väl inarbetat och i vårt yrke högkompetent arbetslag i hemtjänst. 

Demensarbetslaget specialiserar sig på omvårdnad av vårdtagare med en demenssjukdom, både i ordinärt boende såväl som på serviceboende; det som i dag fortfarande kallas för servicehus. Demenssjukdomar är ett samlingsnamn för neurodegenerativa sjukdomar. Det ska inte förväxlas med åldersglömska, där en demenssjukdom i dag är en dödlig och obotbar sjukdom som orsakas av hjärnskada. Påverkan hos våra vårdtagare är allt ifrån lätt nedsättning av närtidsminne, till att man ”glömmer” hur man går, äter, dricker, sväljer, hur en toalett används, hallucinationer, vanföreställningar, oro och ångest, att kontrollera frivilliga kroppsliga funktioner med mera.

Det är detta som personalen på Demensarbetslag City arbetar med. Att utveckla nära vårdrelationer med förtroende och värme, som låter oss hitta vägar förbi demenssjukdomarnas uttryck. Vi ska göra allt det basala: vi ska stötta eller kompensera med hygien, morgonrutiner och kvällsrutiner utifrån vad vårdtagaren klarar av. Vi ska städa, vi ska tvätta, vi ska handla efter kundens önskemål. Vi ska leverera mat, se till att vårdtagaren faktiskt äter, ledsaga till och från vårdinrättningar, ge närståendestöd i kundens sjukdomsbild, utföra tillsyner, hantera larm som är både akuta och mindre akuta. Listan kan göras mycket längre. Ibland utförs detta medan vi får slag, nypningar, blir bespottade eller hånade. Men vi är professionella. Vi är DAL.

Ponera hur du når fram till en människa med en demenssjukdom som har något av ovan listade symtom och ska se till att tillgodose personens mest grundläggande behov när hela dennes liv blir obegripligt på grund av demenssjukdomen som orsakas av en hjärnskada. Det är inget man kan ”skärpa till sig” ifrån utan förvärras över tid tills man somnar in. 

Att lägga ner Demensarbetslag City är ett oerhört misstag ifrån kommunens sida. Nu ska personalen splittras och arbeta i andra områden i stället för att behålla kompetensen och fortsatt göra störst nytta där den redan finns. Det bryter mot allt vad evidensbaserad vård och beprövad erfarenhet heter. Kontinuitet, kan inte understryka hur viktigt det är i arbete med demenssjuka. 

Begrunda komplexiteten i närståendestödet vi ska ge till våra vårdtagares familjer. Vi ska informera om sjukdomsbilden vilket skrämmande ofta sjukvården har varit återhållsamma med. Vi ska berätta vilka kroppsliga, psykiska, sociala och ibland existentiella svårigheter vårdtagaren står inför och hur det kommer att utvecklas med tiden. En del närstående är väldigt engagerade och vi har en mycket god dialog. I andra fall är det svårare att nå fram och närstående kräver något som framför allt reflekteras i att deras behov tillgodoses och vårdtagarens i andra hand. Men vi är professionella. Vi är DAL.

I demensarbetslaget har vi mycket väl inarbetade och erfarna vårdbiträden, undersköterskor och specialistundersköterskor som bör vara en förebild i hemtjänsten.

Nej Linköping, det här är ett jättemisstag. 

Specialistundersköterska Demensarbetslag City, multisjuka äldre och palliativ vård

Svar från Linköpings kommun:

Vi har förståelse för att omställningen till områdesbaserad vård och omsorg kan väcka många tankar och frågor, både hos medarbetare och kommuninvånare. Kommunen genomför omställningen med målsättningen att skapa en mer jämlik vård och omsorg i hela kommunen. I den nya, områdesbaserade modellen ska samtliga områdesteam i kommunen ha kompetens för att möta olika slags komplexa vård- och omsorgsbehov, inklusive personer med demenssjukdom. Erfarenheten från demensarbetslagens arbetssätt har inspirerat till hur omställningsarbetet är formulerat. Det innebär att vi behöver förändra sättet vi organiserar oss i dag.

Teamarbete, handledning, erfarenhetsutbyte och kunskapslyft ska stärka medarbetarna, som är vår viktigaste tillgång, för att vi ska skapa en god vård för Linköpingsborna. 

Lisa Nylund Kindefors, avdelningschef social- och omsorgsförvaltningen
Sofia Sjöholm, avdelningschef Leanlink