Trafikplanen går i linje med invånarnas vilja

Linköping behöver en attraktiv och konkurrenskraftig innerstad för sina invånare, för att människor ska vilja flytta till kommunen och för att företag ska vilja etablera sig och kunna utvecklas här.

Insändare2021-11-27 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Gatornas funktion ska ställas om till vistelse” (4/11) och “Politiker, sluta planera trafiken i innerstaden” (12/11):

Trafikplan för Linköpings innerstad är en del av en målmedveten planering för att skapa en attraktiv innerstad som har pågått i mer än tio år och under flera mandatperioder med olika politiska majoriteter.

Kommunens invånare har under tiden bjudits in att påverka detta arbete i de olika planer som tagits fram och i särskilda undersökningar. En undersökning från 2010 visar till exempel att en klar majoritet av kommunens invånare stödjer utvecklingen mot en stadskärna där mer utrymme ges åt gående och cyklister och där hastighetsgränserna för motorfordon generellt sänks. Som en del i arbetet för en attraktiv innerstad har fler gator i stadskärnan byggts om till gågator, vilket har gett positiva effekter för handeln. Kommunen har de senaste åren även arrangerat en sommargågata på Storgatan, vilken varit mycket uppskattad av många invånare.

I ett större perspektiv så går det bra för Linköpings kommun. Befolkningen ökar och tillväxten har länge varit högre än det nationella genomsnittet. De senaste tio åren har Linköping förstärkt sin position som arbetsmarknadsnod i regionen och inpendlingen till kommunen har stadigt ökat under två decennier. För att fortsätta denna positiva utveckling behöver innerstaden utvecklas vidare med ett större utbud av upplevelse och handel och mer plats för fler besökare när staden växer. Förutom god tillgänglighet till innerstaden för gång-, cykel- och kollektivtrafik har Trafikplanen även stort fokus på besökare i bil. Personer som behöver bilen för sin mobilitet ska kunna ta sig till viktiga målpunkter i stadskärnan och för övriga befolkningen ska tillgängligheten till de centrumnära parkeringshusen förbättras.