Tondövt att avfärda hyggesfritt skogsbruk

Hyggesfria metoder kan vara ett sätt att förbättra livsvillkoren för skogens arter. Samtidigt ska det framhållas att ett hyggesfritt skogsbruk inte löser alla naturvårdsproblem, menar insändarskribenten.

En stor del av skogsbruket är certifierat, men att döma av Skogsstyrelsens utvärdering räcker inte det för att bevara den biologiska mångfalden, menar insändarskribenten.

En stor del av skogsbruket är certifierat, men att döma av Skogsstyrelsens utvärdering räcker inte det för att bevara den biologiska mångfalden, menar insändarskribenten.

Foto: Vidar Ruud,

Insändare2022-11-24 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Corren 4 oktober kunde vi läsa att kommunfullmäktige i Kinda avslagit en motion om att införa hyggesfritt skogsbruk. I artikeln anas ingen ödmjukhet i frågan. Hyggesfritt avfärdas med argumenten att det är mindre lönsamt och bara gynnar gran. Det hävdas också att den naturvårdshänsyn som kommunen tar är fullt tillräcklig, eftersom skogsbruket är certifierat. Två aktuella rapporter understryker att frågan inte är så enkel. 

Skogsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande 30 september: ”I den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Levande skogar, som Skogsstyrelsen gör vart fjärde år på uppdrag av regeringen, konstateras att miljömålet inte är uppnått och att utvecklingen i miljön är negativ. Flera livsmiljöer och hotade arter minskar samtidigt som kulturlämningar och vattendrag förstörs eller påverkas negativt.” ”Vi förlorar just nu naturvärden som inte går att återskapa under överskådlig framtid”, enligt en av rapportförfattarna. En förklaring som nämns är att det finns starka ekonomiska drivkrafter som styr mot ett produktionsinriktat skogsbruk men svaga eller obefintliga ekonomiska drivkrafter att styra mot andra samhällsvärden. I rapporten konstateras också att pengarna för att bilda områdesskydd är otillräckliga.

Dagen innan, 29 september, skickar Naturvårdsverket ut ett pressmeddelandet ”Nettoinlagringen av koldioxid i växande träd minskar kraftigt”. Preliminära data för 2021 visar på en rejäl minskning av nettoinlagringen. Enligt verket medför detta ökade utmaningar för Sverige att nå EU:s klimatmål. ”Utvecklingen beror främst på en sjunkande tillväxt i skogen och de senaste årens höga avverkningsnivåer”, enligt Naturvårdsverket.

En stor del av skogsbruket är certifierat, men att döma av Skogsstyrelsens utvärdering räcker inte det för att bevara den biologiska mångfalden. Hyggesfria metoder kan vara ett sätt att förbättra livsvillkoren för skogens arter. Samtidigt ska det framhållas att ett hyggesfritt skogsbruk inte löser alla naturvårdsproblem. Ett hyggesfritt brukande, får inte ses som en ersättning för dagens naturvårdsåtgärder som generell hänsyn, frivilliga avsättningar och bildande av reservat, utan är något som kan läggas till. 

Intressant nog arrangerar Skogsstyrelsen ”Hyggesfria veckan” under vecka 48. Med början 28 november erbjuds digitala seminarier och föreläsningar. Arrangemanget nås via deras hemsida, men är lite undanskymt. Sök på ”Hyggesfria veckan”.