Större satsning på idrott – viktigt för integrationen

Genom att erbjuda strukturerade, positivt laddade fritidsaktiviteter lägger ungdomar tid på det, vilket minskar risken för att hamna i kriminalitet, menar insändarskribenten.

Genom att spela fotboll, basket eller schack tillsammans skapar man gemenskap och sociala band. Ungdomar får respekt och förståelse för ledarna och för varandra, menar insändarskribenten.

Genom att spela fotboll, basket eller schack tillsammans skapar man gemenskap och sociala band. Ungdomar får respekt och förståelse för ledarna och för varandra, menar insändarskribenten.

Foto: Ørn E. Borgen/ntb/tt

Insändare2023-12-22 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi nås dagligen av nyheter kring misslyckad integration, gängkriminalitet och våld. Motsättningarna i samhället har medfört starka polariseringar och en ökad otrygghet. För att motverka problemen och förbättra situationen behöver man genomdriva en rad olika reformer. En större satsning på idrott och föreningsliv är enligt min uppfattning en helt central faktor i det arbetet.

För det första måste man satsa mer på idrott och föreningsliv eftersom det fungerar som social integration. Genom att spela fotboll, basket eller schack tillsammans skapar man gemenskap och sociala band. Ungdomar får respekt och förståelse för ledarna och för varandra. Man känner empati, sympati och håller en allmänt god ton. På längre sikt bidrar detta till minskad social isolering och ensamhet och en ökad sammanhållning. Samhället som helhet blir således en bättre plats där polariseringen och föraktet blir betydligt mindre. Är detta inte eftersträvansvärt?

För det andra måste man satsa mer på idrott och föreningsliv eftersom det skapar ett engagemang. Genom att erbjuda strukturerade, positivt laddade fritidsaktiviteter lägger ungdomar tid på det, vilket minskar risken för att hamna i kriminalitet. Som helhet blir det något meningsfullt och en viktig del av livet. Man ser fram emot aktiviteten och får en känsla av glädje och gemenskap. Utöver detta bidrar idrotten till ökad disciplin hos ungdomarna, vilket är vitalt för den personliga utvecklingen. Vidare fungerar detta som en effektiv förberedelse inför kommande vuxenliv. Man kan hävda att det skulle vara för dyrt att satsa mer på idrotten – men på längre sikt medför de positiva effekterna att kostnaderna minskar och kan i själva verket vara ekonomiskt gynnsamt. 

För det tredje måste man satsa mer på idrott och föreningsliv eftersom det främjar hälsa och välbefinnande. I dagens samhälle är det många som lider av fetma och psykisk ohälsa, vilket närmast kan liknas vid en epidemi. Man upplever att träning eller andra sociala aktiviteter är ansträngande och tidskrävande och gör därför hellre något annat. Genom att introducera, uppmuntra och allmänt satsa mer på idrotten, kan man förhoppningsvis förbättra den alarmerande statistiken.