Stångåstråket är viktigt för kommunen

Insändare 9 mars 2022 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar från Linköpings kommun på "Viktigt att värna om hela promenadstråket runt ån" (4/3):

Hej Lars-Ove och tack för dina synpunkter om promenadstråket runt Stångån.

Stångåstråket, ända från Landeryd till Stångåns mynning i Roxen, är högt prioriterat av Linköpings kommun. Precis som du nämner pågår flera olika projekt längs ån, som alla syftar till att skapa en attraktiv och tillgänglig miljö för Linköpingsbor och besökare, men som också ska gynna de växter och djur som har livsmiljöer i vattnet eller i den gröna korridor som stråket utgör.

Kajrenoveringarna är ett långsiktigt projekt i flera etapper som har pågått sedan 2015 och fortsätter flera år till. Under vintern 2021/2022 behövde arbetet vid Åkersbergsgatan-Tegelbruksgatan pausas. Projektet var i stort klart i december 2021, men på grund av snö och kyla kunde inte slutbesiktning ske. Till våren blir det dock färdigställt och flytbryggan kommer då att tas bort. Under tiden för byggnation i området blir de grusade gångarna hårt belastade och vi ska se över dessa så snart vädret tillåter och tunga transporter är klara. Grusade gångar behöver regelbundet underhåll och det ingår i vårt arbete inom drift och skötsel.

 

Växtligheten längs ån är en stor tillgång. I tätare vegetation trivs bland annat många fåglar och insekter och vegetationen ger viktig skugga över vattnet som gynnar fisk och andra smådjur. De många träden längs ån skapar också en härlig miljö för oss människor att vistas i. Det finns en skötselplan för hela Stångåstråket som följs, där slyröjningar och andra åtgärder genomförs regelbundet, men inte varje år. Det ska också finnas områden längs ån som är av mer orörd karaktär. I år kommer vi bland annat att röja i området från Tullbron ut mot Stångebrofältet för att skapa luckor ner mot vattnet. Andra sträckor bibehålls med ganska tät vegetation.

Ner mot segelbåtshamnen finns en del industrifastigheter och även en del gamla hus som tillhört Tekniska Verkens verksamhet. Det pågår arbete med att utreda hur de ska bevaras och användas. Nedskräpning, om den är på kommunens mark, ska givetvis åtgärdas.

Kommunens driftentreprenörer städar regelbundet, men det går bra att anmäla till Kontakt Linköping om du upplever att det är skräpigt. I detta område pågår även planering av Ullevileden, som ska korsa ån strax söder om E4:an, och i samband med detta kommer stora insatser att göras för att tillgängliggöra ån. I väntan på detta projekt gör kommunen inga större insatser för att rusta de områden som kommer att omvandlas när Ullevileden byggs.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa