Söderleden ska förvandlas till ett urbant stråk

Insändare2021-12-18 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Kort sagt" angående Söderleden (3/12): 

Det pågår just nu många förtätningsprojekt utmed Söderleden mellan Haningeleden och Vistvägen. Förutom den snart färdigställda byggnationen söder om Berga centrum, på gamla skoltomten, antogs detaljplanen Lantvärnsmannen vid Pionjärgatan i våras och detaljplanearbete pågår för området Smestad 1:4 söder om Ekkällerondellen. Det finns även en vilja att utveckla Berga centrum och det har inkommit förfrågningar till kommunen om utveckling av andra fastigheter utmed sträckan.

I planförslaget Utvecklingsplan för Linköping ytterstad är inriktningen att Söderleden ska omvandlas från trafikled till ett så kallat urbant stråk. Det betyder en utformning där gång- och cykeltrafik tar mer plats i gaturummet samt att tempot för biltrafiken sänks. Åtgärden ska ge en bättre livsmiljö kring stråket med lägre buller och luftföroreningar samt att trafiksäkerheten ökar för oskyddade trafikanter som ska passera stråket. 

Även sträckan mellan Vistvägen och Braskens bro är olämplig som trafikled på grund av den smala gatusektionen och utfarter från fastigheter direkt mot Söderleden. Som ett resultat av omvandlingen till ett urbant stråk förväntas en del av den biltrafik som i nuläget passerar Söderleden mellan Haningeleden och Braskens bro köra Ålerydsvägen eller Haningeleden/Brokindsleden i stället.