Snarare förträngning än förtätning

Det är viktigt att inte bygga om grönområden till hårdgjorda ytor som lagrar värme från solen, skriver insändarskribenten.

Förtätning av Linköping skulle få flera negativa konsekvenser, menar insändarskribenten.

Förtätning av Linköping skulle få flera negativa konsekvenser, menar insändarskribenten.

Foto: GÖRAN BILLESON

Insändare2023-07-14 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ledarkrönikan ”Många vill se Linköping större, urbanare och tätare” (3/7): 

Först vill jag framföra att de två inläggen under ”Åsikter” ”Förtätning eller kvävning?” och ”Måste det vara en storstad?” (3/7) har den rätta insikten och förståelsen för vad förtätning av Linköping kommer att innebära och dess konsekvenser. I sin ledarkrönika lägger Christian Gustavsson fram två påståenden till grund för sitt uttalande att ”Många vill se Linköping större, urbanare och tätare”. Det brukar återkomma från de som motsätter sig att Linköping växer. Det ena är att varje grönyta bebyggs. Det brukar vara ett svepande påstående, utan exempel. Det andra brukar vara att alla är emot att det byggs. Det är helt enkelt inte sant. Låt oss titta på första påståendet att det inte finns något exempel. 

Utanför Ekholmsskolan i Ekholmen kommer Linköpings kommun uppföra ett parkeringshus där detaljplanen har vunnit laga kraft. Parkeringshuset skall uppföras i två våningar för 142 platser med senare möjlighet med påbyggnad av en tredje våning för ytterligare 92 platser. Bilden visar platsen för uppförandet av parkeringshuset där grönytor och 36 träd kommer att tagas bort. Det andra påståendet att det inte är sant att alla skulle vara emot att det byggs exemplifierar jag med förtätningen av Ekholmen. Folkmängden är 2 600 invånare (2018) som skall öka genom förtätning till 4 600 beslutat av samhällsbyggnadsnämnden i april 2018. 

När beslutet togs var det Moderaterna som reserverade sig mot förtätningen framfört av Rolf Edelman (M). I reservationen finns bland annat följande att läsa. Vid programsamrådet där närmare 300 personer deltog var det en mycket stor majoritet som ogillade programmet om förtätning det inkom mer än sjuttio yttrande emot förtätningen av Ekholmen. När det gäller klimatdebatten är det av stor vikt att med förtätning inte bygga om grönområden till hårdgjorda ytor som lagrar värme från solen och bidrar till höjd temperatur samt att ta bort träd som är naturens lungor som tar upp koldioxid och leverera vårt syre. Sammanfattningsvis: den tillkommande byggnation som kallas för förtätning är felaktigt benämnd bör i stället kallas för förträngning då kommunens invånare trängs ihop.