Snälla beslutsfattare – agera i tid denna gång

Smittspridningen är högre än någonsin liksom antalet vaccinerade. Trycket på vården ökar, dubbelvaccinerade äldre på äldreboenden insjuknar i covid-19.

Insändare 15 januari 2022 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tydligt är att julhelgens festligheter är en del av orsaken – mänskliga möten inomhus. Ändå öppnar skolorna helt som vanligt efter lovet. Förra året så här års bedrevs gymnasieutbildningen helt på distans, vilket inte är något som varken lärare eller elever önskar. Rimligt vore väl ändå att någon form av åtgärd för gymnasiet vidtogs när läget är som det är? 

Det behöver inte vara samma åtgärder för alla skolor, men för att kommunen ska verka seriös i relation till pandemin behöver något göras. Varannan eller var tredje veckas scheman? Tidigarelagd praktik? Skola vissa dagar i veckan och hemstudier andra? 

Olika skolor har olika förutsättningar för att lösa att färre elever vistas samtidigt i skolan: låt skolans rektorer och lärare tänka till om det. Detta för att både elever och lärare ska kunna känna sig lite tryggare i skolmiljön under vinterperioden samt för att verksamheten – både den sociala och utbildningsmässiga – ska kunna fortgå under rimliga förutsättningar. Om vi väntar riskerar vi kanske ännu en stängning på heltid. Det tror jag få vill/orkar. 

Snälla beslutsfattare: agera i tid denna gång. Ni är redan sent ute, men ni kan ta snabba beslut och delegera frågan till respektive skola att lösa detta på bästa sätt utifrån respektive skolas förutsättningar. Om ni behöver direktiv uppifrån: ligg på, ställ krav. Lärarkåren är rejält utsatt i skolmiljön. Visa att ni bryr er om det. 

"Lärare mitt i virushavet"

 

Svar från kommunen:

Inför skolstart vårterminen 2022 bedömer Folkhälsomyndigheten att närundervisning är fortsatt huvudprincipen för alla skolformer. Skälet till detta är det som insändaren lyfter fram, sociala- och utbildningsmässiga.

Det förebyggande arbetet för att minska smittspridning i skolan är mycket viktigt men inte helt lätt eftersom undervisningen generellt bedrivs i grupp i klassrum. Vissa moment i undervisningen kan dessutom kräva att man som lärare och elev är nära varandra till exempel för att instruera praktiska moment. Skolledningen på skolorna gör kontinuerliga riskbedömningar och utifrån dessa vidtas åtgärder. Frånvaron för elever och personal följs dagligen och är än så länge normal för årstiden men det kan ändras från en dag till en annan. Om till exempel frånvaron skulle bli så hög så att verksamheten inte kan bedrivas kommer omgående beslut att fattas om att gå över till distansundervisning. 

Hur undervisning i gymnasieskolan ska bedrivas regleras i skollagen och gymnasieförordningen. Enligt dessa styrdokument är det inte tillåtet att bedriva distansundervisning under normala förhållanden. På grund av pandemin beslutade regeringen 2020 om en tillfällig förordning (2020:115) som gör det möjligt att bedriva fjärr- eller distansundervisning under följande situationer:

* Om huvudmannen har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av covid-19 att det under viss tid inte går att bedriva verksamheten

* Efter samråd med smittskyddsläkare kan huvudmannen besluta om distansundervisning för att motverka smittspridning

* Om en skola ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168)

* Efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten

* Regeringen med stöd av lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid har meddelat föreskrifter om att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.

Det innebär att skolledningen på en skola inte får fatta beslut om att delvis bedriva distansundervisning på det sätt som insändaren efterfrågar, till exempel i förebyggande syfte. 

Åsa Ridne, avdelningschef gymnasie- och vuxenutbildning, Linköpings kommun


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Kamp om skolan hårdnar: "Allt är inte dåligt som oppositionen påstår – majoritetens satsningar ska synas senare"

Kamp om skolan hårdnar: "Allt är inte dåligt som oppositionen påstår – majoritetens satsningar ska synas senare"

Budgetförslag från Alliansen: ✔ Nya servicepunkter på landsbygden ✔ Höja friskvårdsbidraget för kommunanställda ✔ Skapa Campus Motala

Budgetförslag från Alliansen: ✔ Nya servicepunkter på landsbygden  ✔ Höja friskvårdsbidraget för kommunanställda   ✔ Skapa Campus Motala

Debatt: Ansträngning och högre utbildning måste löna sig

Ansträngning och högre utbildning måste löna sig

Insändare: Hur har dialogen skett med föräldrarna?

Utbildning

Malmö diskriminerade inte autistisk elev

Malmö diskriminerade inte autistisk elev
Visa fler