Stolleprov att genomföra naturvårdsbränning nu

Att på ett säkert sätt genomföra denna bränning nu kommer naturligtvis att kräva stora resurser, bland annat personal som behärskar brandsläckning, skriver en skogsägare.
Att på ett säkert sätt genomföra denna bränning nu kommer naturligtvis att kräva stora resurser, bland annat personal som behärskar brandsläckning, skriver en skogsägare.

Om detta väder består in i juni är sannolikheten mycket stor för flera och allvarligare bränder, massor med död ved och gynnsamma förhållanden för svedjenäva och brandlöpare, ”gratis”, skriver en skogsägare.

Insändare 2 juni 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Dispens från eldningsförbudet för naturvårdsbränning" (25/5):

Flera gånger om dagen, i alla media, informeras vi om den stora brandrisken i skog och mark. SMHI påminner om detta i varje rapport, flera bränder har redan uppstått i länet och allt fler kommuner inför eldningsförbud. 

Nu rapporterar Corren att Länsstyrelsen kommer att genomföra så kallad naturvårdsbränning inom ett fem hektar stort område i Åtvidabergs kommun. Reportern uttrycker att ”det kan låta paradoxalt”. Ett tamt omdöme anser jag, stolleprov är väl mer befogat, eller någonting ännu mer målande!

Att på ett säkert sätt genomföra denna bränning nu kommer naturligtvis att kräva stora resurser, bland annat personal som behärskar brandsläckning. Och där finns ju inget överskott och de som finns behövs väl bättre för att hålla beredskap eller bekämpa uppkomna bränder. Vi har ju erfarenheter från tidigare somrar hur viktigt det är att snabbt och med kraft påbörja bekämpning. 

Inget regn i närtid och friska vindar förutspås. Om detta väder består in i juni är sannolikheten mycket stor för flera och allvarligare bränder, massor med död ved och gynnsamma förhållanden för svedjenäva och brandlöpare, ”gratis”! 

Tjänstemän på både länsstyrelser och Naturvårdsverk har beklagat sig över minskade bidrag från regeringen, vilket bland annat kan komma att drabba skötsel av naturreservat. Flera länsstyrelser har förklarat att en åtgärd som kommer att minska mycket är omhändertagande av träd som är drabbade av angrepp från granbarkborre. Detta kommer givetvis att få svåra följder på sikt, inte bara i naturreservat utan främst för skogsägare vars marker gränsar till dessa områden och som lägger ner stora resurser för att minska skadorna på sin egen skog.

Alla, såväl enstaka medborgare som myndigheter drabbas mer eller mindre av de dåliga tiderna, minskad köpkraft respektive minskade anslag. Då måste man ju prioritera, privat får vi äta mer gröt och lite mindre ofta oxfilé.

Jag anser att myndigheter ska prioritera sunt förnuft och utnyttja tilldelade medel till att sköta naturen på ett sätt som är långsiktigt och inte i första hand gynnar dem som besöker ett naturreservat.

Tord Gustafson, skogsägare

 

Svar från Länsstyrelsen Östergötland:

Naturvårdsbränning genomförs för att efterlikna effekter av naturlig brand i skog och åtgärden innefattar just att man bränner i skogen. Det är därför inte paradoxalt utan helt nödvändigt att det sker när det är brandrisk i skogen. Att det kan brinna ger risk för en okontrollerad brand – men en möjlighet för kontrollerad bränning. 

Valet av tillfälle för naturvårdsbränning är noga kontrollerat med i förväg fastslagna gränsvärden av flera väderparametrar för att hitta tidpunkten då det råder rätt förutsättningar för att få ett bra resultat biologiskt och säkerhetsmässigt. Innan bränning sker förs även dialog med räddningstjänst och andra berörda parter för att stämma av att det inte riskerar att störa deras verksamhet.

Våra naturvårdsbränningar genomförs av entreprenörer som arbetar med naturvårdsbränningar med egen utrustning och inga räddningstjänster är involverade i arbetet, så det tas inga resurser från att släcka skogsbränder. Däremot är det precis som du säger inget överskott av personal som kan hantera skogsbrand och därför har de personer som utvecklat kompetens vid naturvårdsbränning varit en värdefull resurs som kunnat hjälpa till vid de stora skogsbränder som varit i Sverige.

Skogbränder ersätter inte kontrollerade naturvårdsbränder av flera anledningar. 

Skogbränder skapar stora kostnader för både samhället och enskilda och även risker för liv och egendom. Det finns inget ”gratis” med skogsbrand och det är inget som någon önskar. Det är inte heller sant att det ger gynnsamma förhållanden för arter knutna till brand. Naturreservaten är skapade eftersom det finns unika arter och miljöer som inte finns i den brukade skogen. Naturvårdsbränningen genomförs också mycket kontrollerat för att skapa största möjliga nytta för de arter som finns på platsen och området fortsätter förvaltas för att gynna dessa arter i framtiden. En skogsbrand i brukad skog har inte samma arter, branden skapar inte samma förutsättningar och skogen återgår snabbt i skogsbruk. Länsstyrelsen har verkligen fått stora neddragningar i budgeten för naturvård och det krävs hårda prioriteringar. Just naturvårdsbränning är en av de åtgärder som är högst prioriterad med tanke på att det är ett kostnadseffektivt sätt att skapa unika naturvärden som finns kvar 50 år eller till och med 100 år i framtiden. 

Eftersom det är en så högt prioriterad åtgärd är vi också med i projektet Life2Taiga tillsammans med 16 andra länsstyrelser och finska Metsähallitus. Projektet är till stor del finansierat från EU:s LIFE-program eftersom de också anser att naturvårdsbränning är en prioriterad åtgärd. Pengarna som använts till naturvårdsbränningen kommer från projektet och kan därför inte omfördelas till andra prioriterade åtgärder inom naturvård.

Naturvårdsbränningarna genomförs inte i första hand för dem som besöker ett naturreservat utan för de som lever där. Det finns hundratals arter som är direkt eller indirekt beroende av branden för sin överlevnad. Naturvårdens syfte är att skapa förutsättningar för den långsiktiga överlevnaden av de hotade arterna och det är det vi arbetar för varje dag.

Magnus Melander, naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen Östergötland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa