Lejonfastigheter månar om arbetsmiljön i alla led

Vi kan konstatera att arbetsmiljön fått mycket goda betyg vid de kontroller som utförts, skriver Christian Dahlén, projektchef för Tinnerbäcksbadet och Micael Antamo, vd för Lejonfastigheter.

Det är beställarens övertygelse att entreprenören, genom god planering och med erforderliga resurser, kan genomföra simhallsprojektet inom ramen för givna förutsättningar, menar insändarskribenterna.

Det är beställarens övertygelse att entreprenören, genom god planering och med erforderliga resurser, kan genomföra simhallsprojektet inom ramen för givna förutsättningar, menar insändarskribenterna.

Foto: Victor Bomgren

Insändare2021-12-09 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Mer fokus på invigning än byggarbetarnas hälsa” (4/12):

Först vill vi säga att Lejonfastigheter, Linköpings kommuns beställarombud för Tinnerbäcksbadet, i sak helt håller med Kalle Andersson. Som kommunalt bolag är det självklart för oss att våra entreprenörer och deras anställda ska ha goda förutsättningar att leverera det vi efterfrågar, utan att ge avkall på en sund arbetsmiljö. Vi ställer därför mycket höga krav på våra leverantörer, inte minst när det gäller personalens arbetsvillkor. Vi gör också frekventa besök och revisioner på byggarbetsplatserna under hela projekttiden för att säkerställa att kraven efterlevs, som ett led i byggherrens ansvar.

Samtidigt har entreprenören ett lika självklart ansvar att fullgöra sitt åtagande. Genom att acceptera villkoren i aktuellt avtal har man förbundit sig att genomföra arbetet på ett genomgående hållbart sätt, både för miljö och människor, och att leverera i den tid som anges. Det är sedan upp till entreprenören att, utifrån projektets omfattning och tidplan, bemanna upp med erforderlig personal och säkerställa att deras arbetsvillkor är goda. 

I fallet med simhallsbygget vill vi bara kort replikera Correns artikel från den 1 december. Här är beställarens bestämda uppfattning att entreprenören fått fullt rimliga förutsättningar att klara leveranstiden. Vi kan konstatera att arbetsmiljön fått mycket goda betyg vid de kontroller som utförts. Det är beställarens övertygelse att entreprenören, genom god planering och med erforderliga resurser, kan genomföra projektet inom ramen för givna förutsättningar.

Till sist, för att återknyta till Kalle Anderssons insändare: Lejonfastigheter har, som beställarombud åt Linköpings kommun, ett stort ansvar att verka för arbetsmiljöer där människor trivs och mår bra. Det gör vi också genom hårda upphandlingskrav och noggrann uppföljning. Men utan bestämda start- och sluttider i våra byggprojekt skulle det vara svårt för oss, för att inte säga omöjligt, att överhuvudtaget klara uppdraget – att förse Linköpings kommun med stadens viktigaste hus.