Har inte regionen lärt sig något av näringslivet?

Vad innebär nu detta? Jo, naturligtvis ska man avskeda ett stort antal medarbetare. Inte vilka medarbetare som helst, utan här är det fråga om de som står för kärnverksamheten på golvet, skriver en skattebetalare i Region Östergötland.

Vi medborgare som inte har andras pengar att spendera måste spara pengar under goda år, för att gardera oss för kommande ökade kostnader i framtiden. Det går inte att skylla på någon eller något annat, menar insändarskribenten.

Vi medborgare som inte har andras pengar att spendera måste spara pengar under goda år, för att gardera oss för kommande ökade kostnader i framtiden. Det går inte att skylla på någon eller något annat, menar insändarskribenten.

Foto: Jeppe Gustavsson/Corren arkiv/Victor Bomgren

Insändare2023-10-18 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Skarpa kritiken: Regionens chefer får inte tillräcklig utbildning" (6/9):

Under senaste tiden har det i tv och tidningar rapporterats om regionernas och kommunernas dåliga ekonomi. Som skattebetalare blir man både arg och förbannad när ansvariga politiker och anställda tjänstemän inte kan planera eller leda verksamheten så att man inte hamnar i sådana stora underskott i budgeten. Vi medborgare som inte har andras pengar att spendera måste spara pengar under goda år, för att gardera oss för kommande ökade kostnader i framtiden. Det kan inte vara en överraskning för nämnda institutioner att inflationen och andra kostnader fluktuerar över tid. Därför måste man ta höjd för detta i budgetarbetet. Det går inte att skylla på någon eller något annat.

Nu ska man börja spara sig ur den situation man ha satt sig i. Vad innebär nu detta? Jo, naturligtvis ska man avskeda ett stort antal medarbetare. Inte vilka medarbetare som helst, utan här är det fråga om de som står för kärnverksamheten på golvet som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och hemtjänstpersonal med mera. Personal som står närmast medborgarnas behov av sjukvård och annan välfärd som samhället är satt att ansvara för.

Det har visat sig att staten, regionerna och kommunerna inte har lärt sig av näringslivets tuffa villkor. I tidningarna i veckan framgår att Volvo Cars i Göteborg ska permittera 700 medarbetare för att få lönsamhet i verksamheten. Det är tjänstemän och konsulter som i första hand får lämna företaget. I början på 1960-talet rationaliserade Kurt Nicolin SAS verksamhet. Även här var det i huvudsak tjänstemän och konsulter (närmare bestämt 1 250 stycken), som fick lämna företaget. Utan personal på golvet blir det inga bilar producerade eller patienter omhändertagna på ett adekvat sätt.

Av de tjänster och arbetsuppgifter som rationaliserades bort kunde 90 procent helt utgå. Resterande 10 procent flyttades över till andra avdelningar. Inom så stora verksamhetsområden som kommuner och regioner eller motsvarande statliga verk, måste man genomgå en rationaliseringsprocess minst vart femte år för att undvika att icke relevanta arbetsuppgifter tränger undan kärnverksamheten och framför allt, för att hålla personalkostnaderna nere på en acceptabel nivå. 

I Östgöta Correspondenten (6/10) kan man läsa att chefer inom regionen måste få utbildning, speciellt inom arbetsmiljöområdet. Det framgår helt klart att det inte bara är inom arbetsmiljöområdet som man behöver ha bättre utbildning. Samma sak gäller kunskap beträffande ekonomi, budgetarbete och arbetsledarfunktion för att leda och fördela arbetsuppgifter. Ofta är det brister inom arbetsledarfunktionen som ställer till problemen bland personalen i de flesta verksamhetsområden.

Varför anställer man personal med så dåliga kunskaper i respektive verksamhetsområde? Om den tilltänkta kandidaten inte uppfyller kompetenskraven måste han utbildas eller får man välja en annan sökande. Att anställa rätt folk på rätt plats är också i högsta grad en chefs- och arbetsledarfråga som kräver god insyn i den verksamhet som den anställde ska tillträda.

Jag säger som den tidigare Scaniachefen Leif Östling nämner i sin bok: Vad fan får jag för pengarna?