Finns det PFAS i Linköpings dricksvatten?

Jag har frågat Tekniska verket om det finns PFAS i dricksvattnet och hur det i så fall hanteras. Jag har inte fått något svar, skriver en Linköpingsbo.

Kanske Linköpings kommun kan svara oss som brukar vattnet hur det ligger till med PFAS, skriver en Linköpingsbo.

Kanske Linköpings kommun kan svara oss som brukar vattnet hur det ligger till med PFAS, skriver en Linköpingsbo.

Foto: CHRISTINE OLSSON / TT

Insändare2023-12-18 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Linköping har problem med att miljökvalitetsnormen för PFOS, nyligen ändrat till 4ng/l, överskrids både i Stångån och Tinnerbäcken. Vid brandövningsplatsen Djurgården i Linköping har halter mer än 100 000 ng/l PFAS uppmätts i det ytliga grundvattnet den 4 juni 2020.

Tekniska verken tar sitt dricksvatten från båda dessa vattendrag.

Jag har frågat Tekniska verket om det finns PFAS i dricksvattnet och hur det i så fall hanteras. Jag har inte fått något svar. 

Kanske Linköpings kommun kan/borde svara oss som brukar vattnet hur det ligger till?

Patrik Bergenwald

Svar från Linköpings kommun:

Hej Patrik och tack för din insändare!

Linköpings kommun genomför kontroller och provtagningar i Djurgården för att hålla koll på PFAS-nivåerna. Vi är medvetna om att det finns förhöjda halter av PFAS i marken och vattendragen kring Djurgården till följd av att det tidigare utgjort övningsplats för räddningstjänsten. Dessa föroreningar påverkar dock inte dricksvattenkvaliteten i Linköping eftersom Tekniska verkens vattenintag ligger uppströms Djurgårdens avrinningsområde.

Tekniska verken är kommunens dricksvattenproducent. De tar regelbundna prover för att säkerställa att dricksvattnet är säkert och hälsosamt. De prover som tagits visar att vattnet som produceras i Tekniska verkens vattenverk ligger under EU:s gränsvärden för PFAS. Tekniska verken bär huvudansvaret för att vattnet som levereras till kunderna uppfyller såväl Sveriges som EU:s regelverk.

Utöver de löpande kontrollerna och provtagningarna pågår det även flera insatser för att få bort PFAS-ämnena vid Djurgården, till exempel rening av förorenat dikesvatten och bortgrävning, samt sanering av förorenad mark. 

Sebastian Monell, tf miljöchef, Linköpings kommun