Förebyggande åtgärder viktigt när klimatet förändras

Klimatförändringarna avgörs till stor del av hur väl samhällen är rustade, skriver Hans Zettby.

Insändare2021-08-14 07:19
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Människor i olika delar av världen tvingas fly på grund av översvämningar, torka, svåra stormar eller stigande havsnivåer. Lokala konflikter riskerar att förvärras när skördar uteblir och konkurrensen om naturresurser ökar. 

Det finns många exempel på hur klimatförändringarna påverkar både människors och staternas säkerhet. Men vilka konsekvenser de får hänger även ihop med många andra faktorer, såväl ekonomiska, sociala, geografiska som politiska.

För att världens länder på allvar ska kunna möta klimatrelaterade säkerhetsrisker behöver vi lära oss mer om hur dessa komplicerade samspel ser ut. Forskningen visar hur viktigt det är med förebyggande åtgärder, både för att anpassa samhällen till ett ändrat klimat och för att minska koldioxidutsläppen.

Mycket tyder på att internationella organisationer som FN, EU och AU har en potential att främja samarbete mellan stater när det kommer till klimat och säkerhet, bland annat genom att stärka kunskapsutbyten och bygga upp en struktur för global och regional risk och krishantering. Men det är inte säkert att det samarbete som faktiskt växer fram motsvarar behoven i olika delar av världen. Forskningen om internationellt samarbete kring klimatförändringar och säkerhetsrisker är fortfarande i sin linda och det innebär att kunskapen om varför, hur och under vilka villkor samarbete på detta område kan bli framgångsrikt ännu är bristfälligt.