Mitt barn blir slaget av andra elever på skolan

Vi hade en plan, planen var att byta till Fredriksbergsskolan där det enligt utsago från elever och föräldrar är nolltolerans mot mobbning. Nu försvann den enda lösningen, skriver en förälder på Blästadsskolan.

Återkommande för alla dessa händelser är bristen på vuxennärvaro. Det har inte funnits vuxna på plats vid dessa eller tidigare 50-tal händelser som skett under skoltid på skolans område, skriver en förälder.

Återkommande för alla dessa händelser är bristen på vuxennärvaro. Det har inte funnits vuxna på plats vid dessa eller tidigare 50-tal händelser som skett under skoltid på skolans område, skriver en förälder.

Foto: Pelle Johansson

Insändare2023-04-08 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag är förälder och arbetar inom skolan. Ett av mina barn går på Blästadsskolan där flera av eleverna från Fredriksbergsskolan förmodligen kommer få plats. Mina erfarenheter från Blästadsskolan är att det är en dysfunktionell skola. 

Detta baserar jag dels på att arbetsmiljön både för elever och personal är stökig, dels att det inte förekommer några riktiga konsekvenser för elever som missköter sig. Men framför allt baserar jag det på att mitt barn blir slaget av andra elever. Det är allt ifrån strypgrepp, knytnävsslag i huvudet och magen, knuffningar in i väggar och ner på asfalten. Detta sker i matsalen, på rasterna och på fritids. Mitt barn får även ta emot upprepade verbala kränkningar. Det är några stycken klasskamrater som utför detta, men det har blivit fler då klimatet har blivit hårdare och hårdare. 

Jag har varit i kontakt med skolan vid många tillfällen, det finns många mejlkonversationer kring detta och vi har även haft möten med skolan ett tiotal gånger. Det har blivit bättre i perioder men det återkommer alltid. Förra veckan blev mitt barn slaget i matsalen med efterföljande samtal med oss och vårdnadshavare till den som slog. Denna vecka har mitt barn blivit inknuffad med huvudet före i en bänk. Återkommande för alla dessa händelser är bristen på vuxennärvaro. Det har inte funnits vuxna på plats vid dessa eller tidigare 50-tal händelser som skett under skoltid på skolans område. 

Ta då i beaktande att skolan är medvetna om att mitt barn blir utsatt av andra, men ändå finns det inga vuxna närvarande kring de som utsätter mitt barn för både fysisk och psykisk misshandel. 

Vi hade en plan, planen var att byta till Fredriksbergsskolan där de enligt utsago från elever och föräldrar är nolltolerans mot mobbning och kränkningar. Till skillnad från Blästadsskolan har Fredriksbergsskolan inte bara en skriftlig plan kring kränkande behandling, de arbetar också efter den och har ett förebyggande arbete som fungerar. 

Nu försvann tyvärr den enda lösning som vi såg framför oss att byta skola. Visst finns det fler skolor vi kan byta till, men mitt barn ser det som ett straff då hen inte känner någon där och då hen faktiskt har kompisar på Blästadsskolan som är snälla. Ska vi straffa vårt barn för att hen blir utsatt för kränkningar eller ska Blästadsskolan ta sitt ansvar och skapa en trygg miljö för alla elever?

"Frustrerad förälder som har fått nog!"

Svar från Blästadsskolan:

Det är beklagligt att vi upplevs ha misslyckats i vårt arbete med att trygga upp för alla våra elever genom att inte motverka kränkningarna som beskrivs i insändaren.

Vi behöver se över våra rutiner, som att det alltid ska finnas observanta vuxna nära eleverna, och säkerställa att all personal är insatt i det förebyggande och åtgärdande arbetet. Vårt uppdrag är att omedelbart få slut på kränkningar och vi önskar att den som skrivit insändaren kontaktar oss för att vi ska kunna följa upp och arbeta framåt med ärendet.

På Blästadsskolan arbetar all personal aktivt för att alla elever ska känna sig trygga och må bra på skolan. Vi utgår alltid ifrån att vi vill varandra väl och att vi gör varandra bra. Varje individs upplevelse av trakasserier eller kränkning tas på allvar av all personal. Trygghetsteamet arbetar förebyggande och åtgärdande för att öka tryggheten på skolan. Alla pedagoger i samarbete med trygghetsteamet arbetar aktivt med värdegrundsfrågor i klassrummet.

Blästadsskolan har det här läsåret satsat på att stärka upp med särskilda rastpedagoger som erbjuder aktiviteter för alla elever, både förmiddags- och lunchraster för att trygga upp eleverna med innehållsrika raster. Det finns alltid rastvärdar ute på rasterna för att eleverna ska känna sig trygga. Rastvärdarna bär gul väst så att eleverna lätt kan söka upp en vuxen vid behov. Skolan har ordningsregler som vi går igenom varje termin. Blästadsskolans ordningsregler innehåller både skyldigheter och rättigheter.

All personal ska agera omedelbart vid misstanke om en elev anser sig vara utsatt för kränkande behandling. Elever och vårdnadshavare som får kännedom om kränkande behandling kan anmäla detta till pedagog, elevhälsoteam eller rektor. Upptäckande personal utreder vidare händelsen. Vår strävan är att hela tiden utvecklas och bli ännu bättre.

Carina Wass, biträdande rektor och Christina Bradley Ireman, rektor Blästadsskolan