Dotterns rop på hjälp: Vår äldreomsorg är i fritt fall

Det känns som att det blir mer fel och avvikelser i omsorgen än rätt, vilket både är sorgligt, frustrerande och tar enormt mycket kraft från den sjuke och oss anhöriga, skriver en dotter.

Personalen kommer inte när den ska och stannar betydligt kortare än vad som är avtalat, samt har ibland lämnat den sjuke ensam, skriver dottern.

Personalen kommer inte när den ska och stannar betydligt kortare än vad som är avtalat, samt har ibland lämnat den sjuke ensam, skriver dottern.

Foto: Petra Jonsson/Arkiv

Insändare2023-03-09 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag är över 50 år, men ändå ett barn till mina älskade föräldrar. Föräldrar som på grund av ålder och sjukdom är i behov av äldreomsorg. Jag skriver detta som ett rop på hjälp för att dagens äldreomsorg som vi möter många gånger är katastrofal. Tillsynen på natten och Vallastadens dagverksamhet fungerar bra, men resten gör det inte.

Min ena förälder har haft behov av hemtjänst under ett par år. Det handlar om mindre stöd i hemmet samt under senare period så kallad växelvård vissa veckor. Det känns som att det blir mer fel och avvikelser i omsorgen än rätt, vilket både är sorgligt, frustrerande och tar enormt mycket kraft från den sjuke och oss anhöriga. Det känns ofta som att personalen inte ser att det är en person som man ska ta hand om och att det handlar om förvaring. Som exempel kommer inte personalen när den ska och stannar betydligt kortare än vad som är avtalat, samt har ibland lämnat den sjuke ensam. Schemaläggning och ledning och styrning av de som ska utföra arbetet fungerar inte alls. Det går inte att som anhörig lita på att det går att lämna hemmet som avtalats då det sällan fungerar. Flera i personalen saknar också tillräckliga kunskaper i svenska språket som krävs för att klara av ett säkert utfört arbete, att göra sig förstådd samt att förstå den äldres behov.

Mina föräldrar har Leanlink som utförare men i maj övergår Linköpings kommun till vad som kallas områdesbaserad vård och omsorg. Då kommer mina föräldrar att få Attendo som utförare, vilket innebär att personalen redan nu har slutat och att det om möjligt är ännu rörigare. Vi anhöriga har haft kontakt med medarbetare, alla nivåer av chefer inom Leanlink, äldreombudsman och politiker om de stora och oacceptabla problem och avvikelser som ständigt uppstår. Linköpings kommun beskriver att ”hemtjänsten ska präglas av trygghet, gott bemötande och möjlighet för alla att vara delaktiga i utformningen av sina individuella insatser”. Kommunen kallar det för värdighetsgarantier och det är ett hån mot de som behöver stöd på ålderns höst.

Vi förstår att det är utmanande med kompetensförsörjningen och att det troligtvis blir värre framåt. Det är skrämmande, men något måste göras för att försöka få bukt med de allvarliga brister som finns, inte minst inom ledning och styrning. Tyvärr är jag rädd för att mitt rop på hjälp inte kommer att ge mina föräldrar en bättre äldreomsorg, men jag hoppas att det kan leda till förbättringar för andra, för så här kan vi inte ha det!

"Stina"

Svar från Linköpings kommun:

Mycket av äldreomsorgen fungerar väldigt bra, men tyvärr finns det också brister i delar av den. De erfarenheter du delar med dig av känner jag dessvärre igen från andra anhöriga.

Sedan jag tillträdde 1 januari har jag haft förmånen att få vara med medarbetare under deras arbetspass i äldreomsorgen. Jag vet att såväl omsorgspersonal som verksamhetschefer jobbar hårt för att omsorgen ska hålla god kvalitet. Precis som du själv lyfter upp är dock utmaningen med att hitta utbildad och erfaren personal att anställa mycket stor. 

Att förbättra arbetsvillkoren för våra medarbetare och locka fler att vilja jobba inom äldreomsorgen är av högsta prioritet kommande år. Särskilt med tanke på att antalet personer i behov av äldreomsorg växer mycket snabbare än antalet personer i arbetsför ålder.

Vi behöver också se över hur vi använder den kompetens vi har på bästa sätt. Omsorgsutbildad personal måste få ägna sig åt omsorg och inte åt bisysslor som kan utföras av personer utan omsorgsutbildning. Man behöver till exempel inte vara utbildad undersköterska för att handla mat eller städa (det senare kräver förstås däremot annan utbildning).

Den 1 maj i år förändras organisationen för hemtjänst och hemsjukvård i Linköping. Från en myriad av utförare går vi in i en områdesbaserad vård och omsorg, där en och samma utförare har helhetsansvaret i ett geografiskt område. Det innebär bland annat att hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering arbetar tillsammans i team och tar ansvar för individens behov. Förändringen innebär också en kraftig ekonomisk förstärkning av hemtjänsten på närmare 28 miljoner kronor i år.

Problemen kommer inte vara lösta över en natt, men nu tar vi flera viktiga steg åt rätt håll.

Jonatan Hermansson (S), ordförande äldrenämnden, Linköpings kommun